2 Ibyo ku Ngoma 30:1-27

30  Nuko Hezekiya atuma ku Bisirayeli+ bose n’Abayuda, yandikira inzandiko Abefurayimu+ n’Abamanase,+ abatumira kuza mu nzu ya Yehova+ i Yerusalemu kugira ngo bizihirize Yehova Imana ya Isirayeli pasika.+  Icyakora umwami n’abatware+ be n’abari bateraniye+ i Yerusalemu bose biyemeza kwizihiza pasika mu kwezi kwa kabiri,+  kubera ko batari bashoboye kuyizihiza icyo gihe.+ Ku ruhande rumwe, byatewe n’uko nta batambyi bahagije+ bari biyejeje bari bahari, ku rundi ruhande, biterwa n’uko nta bantu bari baje gukoranira i Yerusalemu.  Umwami n’abagize iteraniro ryose bashima uwo mwanzuro.+  Nuko biyemeza kubitangaza+ muri Isirayeli hose, kuva i Beri-Sheba+ kugera i Dani,+ kugira ngo abantu baze i Yerusalemu kwizihiriza Yehova Imana ya Isirayeli pasika, kuko mbere yaho batari barabikoze ari benshi+ nk’uko byanditswe.+  Hanyuma intumwa+ zijyana inzandiko zanditswe n’umwami n’abatware be,+ zijya muri Isirayeli hose no mu Buyuda nk’uko umwami yari yazitegetse, ziravuga ziti “bantu bo muri Isirayeli, nimugarukire+ Yehova Imana+ ya Aburahamu, Isaka na Isirayeli, kugira ngo igarukire abo muri mwe barokotse+ ukuboko kw’abami ba Ashuri.+  Ntimube nka ba sokuruza n’abavandimwe banyu bahemukiye+ Yehova Imana ya ba sekuruza, akabagira abo gutangarirwa+ nk’uko mubibona.  Ntimugamike ijosi+ nk’uko ba sokuruza babigenje. Nimugandukire Yehova,+ muze mu rusengero rwe+ yejeje+ kugeza ibihe bitarondoreka, mukorere+ Yehova Imana yanyu kugira ngo abakureho uburakari bwe bugurumana.+  Nimugarukira+ Yehova, abavandimwe banyu n’abana banyu bazagirirwa impuhwe+ n’ababajyanye ho iminyago, babareke bagaruke muri iki gihugu,+ kuko Yehova Imana yanyu ari Imana y’impuhwe+ n’imbabazi,+ kandi akaba atazabatera umugongo nimumugarukira.”+ 10  Nuko izo ntumwa+ zikomeza kugenda, zizenguruka intara ya Efurayimu,+ iya Manase n’iya Zabuloni, ziva mu mugi umwe zijya mu wundi. Icyakora bakomeje kuzigira urw’amenyo, bakazikoba.+ 11  Abantu bamwe na bamwe+ bo mu muryango wa Asheri, uwa Manase n’uwa Zabuloni, ni bo bicishije bugufi+ baza i Yerusalemu. 12  Imana y’ukuri yatumye abaturage b’u Buyuda bose bashyira hamwe+ mu kugandukira iryo tegeko+ ry’umwami n’abatware rirebana no gusenga Yehova.+ 13  Nuko mu kwezi kwa kabiri+ bateranira i Yerusalemu+ ari benshi cyane, kugira ngo bizihize umunsi mukuru+ w’imigati idasembuwe; bari iteraniro ry’abantu batagira ingano. 14  Basenya ibicaniro+ byari i Yerusalemu n’ibicaniro byo koserezaho umubavu,+ bajya kubijugunya mu kibaya cya Kidironi.+ 15  Hanyuma ku munsi wa cumi na kane w’ukwezi kwa kabiri babaga igitambo cya pasika.+ Abatambyi n’Abalewi bari bakozwe n’isoni bariyeza,+ maze bazana ibitambo bikongorwa n’umuriro ku nzu ya Yehova. 16  Bakomeje guhagarara+ mu myanya yabo nk’uko bari barabitegetswe, bakurikije amategeko ya Mose umuntu w’Imana y’ukuri; abatambyi+ baminjagiraga ku gicaniro amaraso babaga baherejwe n’Abalewi. 17  Kubera ko mu iteraniro harimo abantu benshi batari biyejeje, Abalewi+ bahawe inshingano yo kubaga ibitambo bya pasika+ byazanwaga n’abantu bose bahumanye, kugira ngo babereze Yehova. 18  Hari umubare munini w’abo mu Befurayimu,+ mu Bamanase,+ mu Bisakari no mu Bazabuloni+ batari biyejeje,+ bituma barya pasika banyuranyije n’uko byanditswe.+ Icyakora Hezekiya yarabasabiye,+ aravuga ati “Yehova, we mwiza,+ ababarire 19  umuntu wese wateguriye umutima we+ gushaka Yehova Imana y’ukuri, Imana ya ba sekuruza, nubwo yaba atiyejeje mu buryo bukwiriye ngo yizihize uyu muhango wera.”+ 20  Nuko Yehova yumva isengesho rya Hezekiya, ababarira abo bantu.+ 21  Abisirayeli bari i Yerusalemu bamaze iminsi irindwi bizihiza umunsi mukuru+ w’imigati idasembuwe, bishimye cyane.+ Uko bukeye n’uko bwije, Abalewi+ n’abatambyi+ basingizaga Yehova bakoresheje ibyuma by’umuzika birangira cyane, bashima Yehova.+ 22  Nanone kandi, Hezekiya yabwiye amagambo atera inkunga+ Abalewi bose bagaragaje ubuhanga mu murimo bakoreraga Yehova.+ Abantu bose bamaze iminsi irindwi barya ibyari byateganyirijwe uwo munsi mukuru,+ batamba ibitambo bisangirwa+ kandi bicuza+ ibyaha byabo imbere ya Yehova Imana ya ba sekuruza. 23  Nuko abagize iteraniro bose biyemeza+ kumara indi minsi irindwi bizihiza uwo munsi mukuru;+ bawizihiza indi minsi irindwi bishimye cyane. 24  Hezekiya umwami w’u Buyuda yatanze impano+ y’ibimasa igihumbi byo gutambira iryo teraniro hamwe n’intama ibihumbi birindwi. Abatware+ batanze ibimasa igihumbi n’intama ibihumbi icumi byo gutambira iteraniro; abatambyi+ bakomezaga kwiyeza ari benshi. 25  Iteraniro ryose ry’abo mu Buyuda,+ abatambyi, Abalewi,+ iteraniro ryose ry’abavuye muri Isirayeli,+ abimukira+ baturutse mu gihugu cya Isirayeli+ n’ababaga mu Buyuda, bose bakomeza kunezerwa.+ 26  I Yerusalemu haba ibyishimo byinshi, kuko kuva mu gihe cya Salomo+ umuhungu wa Dawidi umwami wa Isirayeli, i Yerusalemu hatari harigeze kubaho ikintu nk’icyo.+ 27  Amaherezo abatambyi b’Abalewi barahaguruka basabira abantu umugisha,+ Imana yumva amajwi yabo, amasengesho yabo agera mu ijuru, mu buturo bwayo bwera.+

Ibisobanuro ahagana hasi