2 Ibyo ku Ngoma 19:1-11

19  Nuko Yehoshafati umwami w’u Buyuda agaruka iwe i Yerusalemu amahoro.+  Yehu+ mwene Hanani+ bamenya+ ajya gusanganira Umwami Yehoshafati aramubwira ati “ese umugome ni we ukwiriye gufashwa,+ kandi se abanga+ Yehova ni bo wagombye gukunda?+ Ibyo wakoze byatumye Yehova akurakarira.+  Icyakora hari ibintu byiza+ byakubonetseho, kuko watsembye mu gihugu inkingi zera z’ibiti+ kandi ugategurira umutima wawe gushaka Imana y’ukuri.”+  Yehoshafati akomeza gutura i Yerusalemu. Yongera kujya mu baturage be kuva i Beri-Sheba+ kugera mu karere k’imisozi miremire ya Efurayimu,+ kugira ngo abashishikarize kugarukira Yehova Imana ya ba sekuruza.+  Ashyira abacamanza mu gihugu cyose, mu migi yose igoswe n’inkuta yo mu Buyuda, umugi ku wundi.+  Abwira abo bacamanza ati “mwitondere ibyo mukora,+ kuko abantu atari bo babashinze guca imanza, ahubwo ari Yehova.+ Ari kumwe namwe mu manza muca.+  None mujye mutinya+ Yehova.+ Mwitondere ibyo mukora,+ kuko Yehova Imana yacu adakiranirwa,+ cyangwa ngo arobanure abantu ku butoni,+ cyangwa ngo yakire impongano.”+  I Yerusalemu na ho Yehoshafati ahashyira bamwe mu Balewi+ n’abatambyi,+ na bamwe mu batware b’amazu ya ba sekuruza+ muri Isirayeli, kugira ngo bajye baca imanza+ mu izina rya Yehova kandi bumve imanza+ z’abaturage b’i Yerusalemu.  Arabategeka ati “uku ni ko muzajya mutinya+ Yehova mukarangwa n’ubudahemuka kandi mugakorana umutima wanyu wose: 10  abavandimwe banyu batuye mu migi yabo nibabazanira ikirego kirebana no kumena amaraso,+ cyangwa ikirebana n’amategeko,+ amabwiriza,+ amateka+ n’imanza,+ muzababurire kugira ngo badacumura kuri Yehova akabarakarira,+ mwe n’abavandimwe banyu. Uko ni ko muzabigenza kugira ngo mutagibwaho n’urubanza. 11  Umutambyi mukuru Amariya ni we mutware wanyu mu bibazo byose bireba Yehova;+ Zebadiya mwene Ishimayeli umutware w’inzu ya Yuda azababera umutware mu bibazo bireba umwami; Abalewi bazababera abagenzuzi. Mugire ubutwari+ mukore ibyo mushinzwe, kandi Yehova+ azaha umugisha ibyiza mukora.”+

Ibisobanuro ahagana hasi