2 Ibyo ku Ngoma 12:1-16

12  Nuko ubwami bwa Rehobowamu bumaze gukomera,+ na we ubwe amaze kugira imbaraga, we n’Abisirayeli bose+ batera umugongo amategeko ya Yehova.+  Mu mwaka wa gatanu w’ingoma y’Umwami Rehobowamu,+ Shishaki+ umwami wa Egiputa atera Yerusalemu, (kubera ko bari barahemukiye Yehova,)+  azana amagare y’intambara+ igihumbi na magana abiri n’abagendera ku mafarashi ibihumbi mirongo itandatu. Yavanye muri Egiputa n’ingabo zitagira ingano+ z’Abanyalibiya,+ Abasukimu n’Abanyetiyopiya.+  Yigarurira imigi y’i Buyuda+ igoswe n’inkuta, amaherezo agera i Yerusalemu.+  Umuhanuzi Shemaya+ asanga Rehobowamu n’abatware b’i Buyuda bari bateraniye i Yerusalemu bahunga Shishaki, arababwira ati “Yehova aravuze ati ‘mwarantaye+ none nanjye nabahanye+ mu maboko ya Shishaki.’”  Abatware b’Abisirayeli n’umwami babyumvise bicisha bugufi,+ baravuga bati “Yehova arakiranuka.”+  Nuko Yehova abona+ ko bicishije bugufi. Yehova abwira Shemaya+ ati “ubwo bicishije bugufi+ sinkibarimbuye, kandi mu gihe gito nzabacira akanzu; sinzasuka uburakari bwanjye kuri Yerusalemu binyuze ku kuboko kwa Shishaki.+  Icyakora bazaba abagaragu+ be kugira ngo bamenye itandukaniro riri hagati yo kunkorera+ no gukorera abami b’amahanga.”+  Nuko Shishaki+ umwami wa Egiputa atera i Yerusalemu, anyaga ubutunzi bwo mu nzu ya Yehova+ n’ubutunzi bwo mu nzu y’umwami,+ ajyana ibintu byose. Anyaga n’ingabo zikozwe muri zahabu Salomo yari yaracuze.+ 10  Umwami Rehobowamu azisimbuza ingabo zicuze mu muringa, azishinga abatware b’abarinzi+ barindaga+ umuryango w’inzu y’umwami.+ 11  Iyo umwami yabaga aje ku nzu ya Yehova, abarinzi barazizanaga, hanyuma bakazisubiza mu cyumba cy’abarinzi.+ 12  Icyakora kuko yicishije bugufi, Yehova ntiyakomeje kumurakarira,+ kandi ntiyatekereje kubarimbura burundu.+ Ikindi kandi, hari ibintu byiza byari byarabonetse ku bantu b’i Buyuda.+ 13  Umwami Rehobowamu akomeza ubwami bwe i Yerusalemu, akomeza kuhategeka. Rehobowamu+ yimye ingoma afite imyaka mirongo ine n’umwe, amara imyaka cumi n’irindwi ari ku ngoma i Yerusalemu, umurwa+ Yehova yari yaratoranyije mu miryango yose ya Isirayeli ngo witirirwe izina rye.+ Nyina yitwaga Nama,+ akaba yari Umwamonikazi.+ 14  Ariko yakoze ibibi+ kuko atari yaramaramaje mu mutima we gushaka Yehova.+ 15  Ibyo Rehobowamu yakoze, ibya mbere n’ibya nyuma,+ ese ntibyanditse mu magambo y’umuhanuzi Shemaya+ n’aya bamenya Ido,+ yanditswe hakurikijwe ibisekuru? Hagati ya Rehobowamu+ na Yerobowamu+ hakomeje kuba intambara z’urudaca. 16  Amaherezo Rehobowamu aratanga asanga ba sekuruza,+ bamuhamba mu Murwa wa Dawidi;+ Abiya+ umuhungu we yima ingoma mu cyimbo cye.

Ibisobanuro ahagana hasi