2 Abami 5:1-27

5  Namani+ wari umugaba w’ingabo z’umwami wa Siriya, yari umuntu ukomeye kandi wubahwaga imbere ya shebuja, kuko ari we Yehova yakoresheje agakiza Siriya+ abanzi bayo. Yari umugabo w’intwari kandi w’umunyambaraga nubwo yari umubembe.  Igihe kimwe Abasiriya biremyemo imitwe y’abanyazi+ bagaba ibitero muri Isirayeli, banyaga akana k’agakobwa+ bagashyira umugore wa Namani akagira umuja.  Hashize igihe kabwira+ nyirabuja kati “databuja aramutse agiye kureba umuhanuzi+ w’i Samariya, yamukiza ibibembe.”+  Umuntu aragenda abwira umwami wa Siriya ati “ako kana k’agakobwa kakuwe muri Isirayeli kavuze ibi n’ibi.”+  Umwami wa Siriya abwira Namani ati “haguruka ugende, nanjye ndoherereza urwandiko umwami wa Isirayeli.” Nuko aragenda ajyana+ italanto* icumi z’ifeza n’ibiceri ibihumbi bitandatu bya zahabu,+ n’imyambaro icumi yo guhinduranya.+  Agenda ashyiriye umwami wa Isirayeli urwandiko+ rugira ruti “nohereje Namani umugaragu wanjye azanye n’uru rwandiko kugira ngo umukize ibibembe.”  Umwami wa Isirayeli amaze gusoma urwo rwandiko ahita ashishimura+ imyambaro ye, aravuga ati “ese ndi Imana+ ku buryo nica ngakiza?+ Urabona uriya mwami ngo aranyoherereza umuntu ngo mukize ibibembe! Mwa bantu mwe, murabona ibi atari ukunyiyenzaho koko?”+  Elisa umuntu w’Imana y’ukuri amenye ko umwami wa Isirayeli yashishimuye imyambaro ye,+ ahita atuma ku mwami ati “kuki washishimuye imyambaro yawe? Munyoherereze amenye ko muri Isirayeli hari umuhanuzi.”+  Nuko Namani azana n’amafarashi n’amagare ye y’intambara ahagarara ku muryango w’inzu ya Elisa. 10  Ariko Elisa amutumaho intumwa aramubwira ati “jya kuri Yorodani wiyuhagiremo+ incuro ndwi,+ umubiri wawe urahita usubira uko wari umeze,+ uhumanuke.” 11  Namani ararakara cyane+ agenda avuga ati “jye nibwiraga nti+ ‘ari busohoke ahagarare imbere yanjye yambaze izina rya Yehova Imana ye, agende anyuza ikiganza aharwaye, maze ibibembe bikire.’ 12  Mbese inzuzi z’i Damasiko,+ Abana na Farupari, ntiziruta amazi+ yo muri Isirayeli yose? Ese sinaziyuhagiramo ngahumanuka?”+ Arahindukira agenda arakaye.+ 13  Abagaragu be baramwegera baramubwira bati “mubyeyi,+ iyo uyu muhanuzi agusaba ikintu gikomeye ntiwari kugikora? Nkanswe kukubwira ngo ‘genda wiyuhagire uhumanuke’?” 14  Aramanuka yibira muri Yorodani incuro ndwi nk’uko umuntu w’Imana y’ukuri+ yabimubwiye, umubiri we uhinduka nk’uw’umwana w’umuhungu,+ arahumanuka.+ 15  Nuko agaruka kureba umuntu w’Imana y’ukuri+ ari kumwe n’ingabo ze zose, amuhagarara imbere aramubwira ati “ubu noneho menye ko ku isi hose nta yindi Mana ibaho itari iyo muri Isirayeli.+ None ndakwinginze, emera iyi mpano+ uhawe n’umugaragu wawe.” 16  Ariko Elisa aramubwira ati “nkurahiye Yehova Imana nzima+ nkorera ko ntari buyakire.”+ Namani aramwinginga ngo ayakire ariko undi akomeza kwanga. 17  Amaherezo Namani aramubwira ati “ubwo utayemeye, uhe umugaragu wawe igitaka+ cyakwikorerwa n’inyumbu ebyiri, kuko umugaragu wawe nta zindi mana azongera gutambira igitambo gikongorwa n’umuriro cyangwa ikindi gitambo, uretse Yehova.+ 18  Yehova ajye ababarira umugaragu wawe kuri ibi bikurikira: iyo databuja agiye mu rusengero rwa Rimoni+ kumwunamira, yishingikiriza+ ku kuboko kwanjye, nanjye bikaba ngombwa ko mfukama+ mu rusengero rwa Rimoni. Ndakwinginze, nimfukama mu rusengero rwa Rimoni, Yehova ajye abibabarira umugaragu wawe.”+ 19  Elisa aramubwira ati “genda amahoro.”+ Nuko Namani ava aho aragenda, akora urugendo rurerure. 20  Nyuma yaho Gehazi+ umugaragu wa Elisa umuntu w’Imana y’ukuri,+ aribwira ati “ubonye ngo databuja yange kwakira ibyo uriya Musiriya Namani+ yamuzaniye, akamureka akagenda! Ndahiye Yehova Imana nzima+ ko ngiye kumukurikira nkagira icyo mwiyakira.”+ 21  Gehazi yiruka kuri Namani, Namani abonye umuntu umwiruka inyuma, ahita ava ku igare rye ajya kumusanganira aramubaza ati “ni amahoro?”+ 22  Gehazi aramubwira ati “ni amahoro. Databuja+ aranyohereje+ ngo nkubwire nti ‘hari abasore babiri b’abahanuzi+ baturutse mu karere k’imisozi miremire ya Efurayimu bangezeho. None ndakwinginze, bampere italanto y’ifeza n’imyambaro ibiri yo guhinduranya.’”+ 23  Namani aramubwira ati “akira italanto ebyiri z’ifeza.” Akomeza kwinginga+ Gehazi, amuhambirira italanto ebyiri z’ifeza mu mifuka ibiri, amuha n’imyenda ibiri yo guhinduranya, abiha abagaragu babiri bo kubimutwaza. 24  Ageze muri Ofeli, ahita abaka ibyo bintu abishyira mu nzu,+ arabasezerera baragenda. 25  Gehazi arinjira ahagarara imbere ya shebuja.+ Elisa aramubaza ati “Geha, uvuye he?” Undi arasubiza ati “umugaragu wawe nta ho nigeze njya.”+ 26  Elisa aramubwira ati “ese umutima wanjye ntiwari kumwe nawe igihe wa mugabo yahindukiraga akava mu igare rye aje kugusanganira? Ese iki ni cyo gihe cyo kwakira ifeza cyangwa imyambaro cyangwa imirima y’imyelayo cyangwa inzabibu cyangwa intama cyangwa inka cyangwa abagaragu cyangwa abaja?+ 27  Ku bw’ibyo, ibibembe+ bya Namani bizakomaho wowe n’urubyaro rwawe kugeza ibihe bitarondoreka.”+ Ahita amuva imbere yahindutse umubembe, yererana nk’urubura.+

Ibisobanuro ahagana hasi