2 Abami 21:1-26

21  Manase+ yimye ingoma afite imyaka cumi n’ibiri, amara imyaka mirongo itanu n’itanu ku ngoma i Yerusalemu. Nyina yitwaga Hefusiba.  Yakoze ibibi mu maso ya Yehova,+ akurikiza ibizira byakorwaga n’amahanga+ Yehova yari yarirukanye imbere y’Abisirayeli.  Yongeye kubaka utununga se Hezekiya yari yarashenye,+ yubakira Bayali ibicaniro, ashinga inkingi yera y’igiti, akora nk’ibyo Ahabu+ umwami wa Isirayeli yari yarakoze, yunamira+ ingabo zose zo mu kirere+ arazikorera.+  Yubatse ibicaniro mu nzu ya Yehova,+ iyo Yehova yari yaravuzeho ati “i Yerusalemu ni ho nzashyira izina ryanjye.”+  Yubakiye ibicaniro ingabo zose zo mu kirere+ mu mbuga zombi z’inzu ya Yehova.+  Yatwitse umuhungu we,+ akora ibikorwa by’ubumaji,+ araraguza, ashyiraho abashitsi+ n’abapfumu.+ Yakoze ibibi bikabije mu maso ya Yehova aramurakaza.  Hanyuma Manase afata igishushanyo kibajwe+ cy’inkingi yera y’igiti agishyira mu nzu+ Yehova yari yarabwiye Dawidi na Salomo umuhungu we ati “muri iyi nzu no muri Yerusalemu, iyo natoranyije mu miryango yose ya Isirayeli, nzahashyira izina ryanjye kugeza ibihe bitarondoreka.+  Abisirayeli nibitondera ibyo nabategetse byose,+ bagakurikiza n’amategeko yose umugaragu wanjye Mose yabategetse, sinzongera gutuma bava mu gihugu nahaye ba sekuruza.”+  Abisirayeli banze kumva;+ Manase yakomeje kubashuka bakora ibibi+ biruta ibyakorwaga n’amahanga+ Yehova yarimbuye akayakura imbere y’Abisirayeli. 10  Yehova yakomeje kubabwira binyuze ku bagaragu be b’abahanuzi+ ati 11  “Manase+ umwami w’u Buyuda yakoze ibyo bizira+ byose, akora ibintu bibi cyane birenze iby’Abamori+ bamubanjirije bakoze byose, ndetse atera u Buyuda gucumura+ bitewe n’ibigirwamana bye biteye ishozi. 12  Ni yo mpamvu Yehova Imana ya Isirayeli avuze ati ‘ngiye guteza ibyago Yerusalemu+ n’u Buyuda, ku buryo uzabyumva wese amatwi ye azavugamo injereri.+ 13  Yerusalemu nzayigeresha umugozi ugera+ nageresheje Samariya,+ nyiringanize nkoresheje igikoresho cyo kuringaniza naringanishije inzu ya Ahabu;+ nzahanagura+ Yerusalemu nyeze nk’uko umuntu ahanagura ibakure akayeza, yarangiza akayubika.+ 14  Nzata abasigaye+ bo mu murage wanjye+ mbahane mu maboko y’abanzi babo, babajyane ho iminyago basahure n’ibyabo byose,+ 15  bitewe n’uko bakoze ibibi mu maso yanjye bagakomeza kundakaza, uhereye igihe ba sekuruza bavaga muri Egiputa kugeza uyu munsi.’”+ 16  Nanone Manase yamennye amaraso menshi cyane y’abatariho urubanza,+ yakuzura Yerusalemu kuva ku mpera imwe kugera ku yindi, yiyongera ku cyaha yakoze agatera u Buyuda gucumura bugakora ibibi mu maso ya Yehova.+ 17  Ibindi bintu Manase yakoze, ibigwi bye byose n’icyaha yakoze, ese ntibyanditse mu gitabo+ cy’ibyakozwe mu gihe cy’abami b’u Buyuda? 18  Amaherezo Manase aratanga asanga ba sekuruza,+ bamuhamba mu busitani bw’inzu ye, mu busitani bwa Uza.+ Umuhungu we Amoni yima ingoma mu cyimbo cye. 19  Amoni+ yimye ingoma afite imyaka makumyabiri n’ibiri, amara imyaka ibiri+ ku ngoma i Yerusalemu. Nyina yitwaga Meshulemeti, akaba umukobwa wa Harusi w’i Yotuba. 20  Yakoraga ibibi mu maso ya Yehova nk’ibyo se Manase yari yarakoze.+ 21  Yagendeye mu nzira zose se yagendeyemo,+ akorera ibigirwamana biteye ishozi+ se yakoreraga, arabyunamira, 22  atera umugongo Yehova+ Imana ya ba sekuruza, ntiyagendera mu nzira za Yehova.+ 23  Amaherezo abagaragu b’umwami Amoni baramugambanira, bamwicira+ mu nzu ye. 24  Ariko abaturage bo muri icyo gihugu bica abagambaniye+ Umwami Amoni bose, bimika umuhungu we Yosiya,+ amusimbura ku ngoma. 25  Ibindi bintu Amoni yakoze n’ibigwi bye, ese ntibyanditse mu gitabo+ cy’ibyakozwe mu gihe cy’abami b’u Buyuda? 26  Bamuhamba mu mva ye mu busitani bwa Uza,+ umuhungu we Yosiya+ yima ingoma mu cyimbo cye.

Ibisobanuro ahagana hasi