2 Abami 10:1-36

10  Ahabu yari afite abahungu mirongo irindwi+ i Samariya.+ Nuko Yehu yandika inzandiko azohereza i Samariya ku batware+ b’i Yezereli n’abakuru+ n’abareraga abahungu ba Ahabu, agira ati  “mukimara kubona uru rwandiko, ubwo muri kumwe n’abahungu ba shobuja kandi mukaba mufite intwaro, amagare y’intambara, amafarashi+ n’imigi igoswe n’inkuta,  mutoranye umwe mu bahungu ba shobuja mubona akwiriye kurusha abandi, mumushyire ku ntebe y’ubwami ya se,+ hanyuma murwanirire inzu ya shobuja.”  Bagira ubwoba cyane baravuga bati “dore n’abami babiri+ ntibashoboye kumuhagarara imbere, none twe twabishoboza iki?”+  Nuko uwari umutware w’urugo n’uwari umutware w’umugi n’abakuru hamwe n’abareraga abahungu ba Ahabu,+ batuma kuri Yehu bati “turi abagaragu bawe. Icyo uri butubwire cyose turagikora. Nta n’umwe turi bugire umwami. Ukore icyo ubona gikwiriye mu maso yawe.”  Yehu yandika urwandiko rwa kabiri ati “niba muri abanjye+ kandi mukaba mwumvira icyo mbabwiye, nimuce abahungu+ ba shobuja ibihanga, maze ejo nk’iki gihe muzabinzanire i Yezereli.”+ Abahungu b’umwami uko ari mirongo irindwi bari kumwe n’abanyacyubahiro bo mu mugi babareraga.  Bakimara kubona urwo rwandiko, bafata abahungu b’umwami uko bari mirongo irindwi+ barabica, ibihanga byabo babishyira mu bitebo babyoherereza Yehu i Yezereli.  Intumwa+ iraza ibwira Yehu iti “bazanye ibihanga+ by’abahungu b’umwami.” Aravuga ati “nimubirundemo ibirundo bibiri ku marembo y’umugi bihagume kugeza ejo mu gitondo.”+  Bukeye arasohoka, arahagarara abwira abantu bose ati “muri abakiranutsi.+ None se niba naragambaniye+ databuja nkamwica,+ ni nde wishe aba bose? 10  Mumenye rero ko nta jambo na rimwe Yehova yavuze rizagwa hasi ridasohoye,+ mu magambo yose Yehova yavuze ku nzu ya Ahabu,+ kandi ko Yehova yashohoje ibyo yavuze binyuze ku mugaragu we Eliya.”+ 11  Nanone Yehu yica abo mu nzu ya Ahabu bose bari basigaye i Yezereli, yica n’abanyacyubahiro+ be bose n’inkoramutima ze n’abatambyi be,+ kugeza aho yabamariye bose.+ 12  Arahaguruka afata inzira yerekeza i Samariya. Iruhande rw’inzira hari inzu bakemuriragamo ubwoya bw’intama. 13  Yehu ahura n’abavandimwe+ ba Ahaziya+ umwami w’u Buyuda. Ababajije ati “muri ba nde?,” baramusubiza bati “turi abavandimwe ba Ahaziya. Tugiye kubaza amakuru y’abana b’umwami n’ab’umwamikazi.” 14  Ahita avuga ati “nimubafate mpiri.”+ Babafata mpiri bose uko ari mirongo ine na babiri, babicira ku kigega cy’amazi cy’inzu bakemuriragamo ubwoya bw’intama, ntiyagira n’umwe asiga.+ 15  Avuye aho ahura na Yehonadabu+ mwene Rekabu+ aje kumusanganira. Yehu aramusuhuza+ aramubaza ati “umutima wawe utunganiye uwanjye nk’uko uwanjye utunganiye uwawe?”+ Yehonadabu aramusubiza ati “uratunganye!” Yehu aravuga ati “niba utunganye, mpa ukuboko.” Yehonadabu amuhereza ukuboko. Yehu aramwuriza amushyira mu igare rye.+ 16  Aramubwira ati “ngwino tujyane urebe ukuntu ntihanganira abarwanya+ Yehova.” Bakomeza kujyana na we mu igare ry’intambara rya Yehu. 17  Amaherezo agera i Samariya, yica abo mu nzu ya Ahabu bose bari barasigaye arabatsemba,+ nk’uko Yehova yari yarabibwiye Eliya.+ 18  Nuko Yehu akoranya abantu bose arababwira ati “Ahabu yasenze Bayali mu rugero ruto cyane,+ Yehu we azayisenga cyane kurushaho. 19  None nimumpamagarire abahanuzi+ bose ba Bayali, abayisenga+ bose n’abatambyi+ bayo bose. Ntihagire n’umwe ubura kuko ngiye gutambira Bayali igitambo gikomeye. Ubura wese azicwa.” Ariko ayo yari amayeri+ Yehu yakoresheje kugira ngo arimbure abasenga Bayali. 20  Yehu aravuga ati “nimutangaze* ko hari ikoraniro ryihariye rya Bayali.” Nuko barabitangaza. 21  Hanyuma Yehu yohereza intumwa muri Isirayeli hose,+ abasenga Bayali bose baraza. Nta n’umwe wasigaye ataje. Binjira mu rusengero rwa Bayali+ bararwuzura, kuva mu ruhande rumwe kugeza mu rundi. 22  Abwira uwarindaga urwambariro ati “ha abasenga Bayali bose imyenda.” Arayibazanira. 23  Yehu yinjirana na Yehonadabu+ mwene Rekabu mu rusengero rwa Bayali. Abwira abasenga Bayali ati “mugenzure mwitonze murebe ko nta muntu usenga Yehova uri hano, ko hari abasenga Bayali gusa.”+ 24  Binjiye kugira ngo batambe ibitambo n’ibitambo bikongorwa n’umuriro, Yehu ashyira hanze ingabo ze mirongo inani arazibwira ati “nihagira n’umwe mu bo nashyize mu maboko yanyu ubacika, uwo yacitse aramuryozwa apfe mu cyimbo cye.”+ 25  Nuko Yehu arangije gutamba igitambo gikongorwa n’umuriro, ahita abwira abarinzi n’abatware b’ingabo ati “nimwinjire mubice! Ntihagire n’umwe usohoka.”+ Abarinzi n’abatware b’ingabo+ babicisha inkota, bakajya bajugunya intumbi zabo hanze. Bakomeza kubica bagera no mu cyumba cy’imbere cy’urusengero rwa Bayali cyitwa umugi. 26  Basohora inkingi zera z’amabuye+ zo mu rusengero rwa Bayali barazitwika.+ 27  Nanone basenya inkingi zera z’amabuye za Bayali,+ basenya n’urusengero rwa Bayali+ baruhindura imisarani+ kugeza n’uyu munsi. 28  Uko ni ko Yehu yarimbuye Bayali muri Isirayeli. 29  Ibyaha bya Yerobowamu+ mwene Nebati byateye Abisirayeli gucumura+ ni byo byonyine Yehu ataretse gukora. Yakomeje gusenga bya bimasa bya zahabu,+ kimwe cyari i Beteli ikindi kiri i Dani.+ 30  Yehova abwira Yehu ati “kubera ko wagize neza ugakora ibikwiriye mu maso yanjye,+ ugakorera inzu ya Ahabu+ ibyari mu mutima wanjye byose, abagukomokaho bazagusimbura ku ntebe y’ubwami ya Isirayeli kugeza ku buzukuruza bawe.”+ 31  Icyakora Yehu ntiyashishikariye kugendera mu mategeko ya Yehova Imana ya Isirayeli n’umutima we wose.+ Ntiyaretse kugendera mu byaha Yerobowamu yakoze agatera Isirayeli gucumura.+ 32  Icyo gihe Yehova yatangiye kugenda yambura Isirayeli tumwe mu turere twayo. Hazayeli+ yagabaga ibitero mu turere twose twa Isirayeli, 33  kuva kuri Yorodani ugana mu burasirazuba, akarere ka Gileyadi kose,+ ak’Abagadi,+ ak’Abarubeni+ n’ak’Abamanase,+ kuva kuri Aroweri+ iri mu kibaya cya Arunoni, ndetse n’i Gileyadi n’i Bashani.+ 34  Ibindi bintu Yehu yakoze, ibigwi bye byose n’ubutwari bwe bwose, ese ntibyanditse mu gitabo+ cy’ibyakozwe mu gihe cy’abami ba Isirayeli? 35  Amaherezo Yehu aratanga asanga ba sekuruza,+ bamuhamba i Samariya. Umuhungu we Yehowahazi+ yima ingoma mu cyimbo cye. 36  Yehu yamaze imyaka makumyabiri n’umunani ku ngoma i Samariya, ari umwami wa Isirayeli.

Ibisobanuro ahagana hasi