2 Abakorinto 10:1-18

10  Jyewe Pawulo ndabinginga nshingiye ku bwitonzi+ bwa Kristo n’ineza+ ye, nubwo iyo turi kumwe ngaragara nk’uworoheje,+ ariko iyo tutari kumwe mbabwira nshize amanga.+  Koko rero, ndabasaba ngo igihe nzaba ndi kumwe namwe, ntazakoresha ubwo bushizi bw’amanga+ niteze kuzakoresha mfatira ibyemezo bikaze bamwe batekereza ko tugenda dukurikiza kamere yacu.  Nubwo tugendana uyu mubiri,+ ntiturwana intambara dukurikije kamere yacu.+  Kuko intwaro turwanisha atari izo mu buryo bw’umubiri,+ ahubwo Imana ni yo iziha imbaraga+ kugira ngo zisenye ibintu byashinze imizi.  Dusenya imitekerereze ikocamye n’ibintu byose byishyirira hejuru kurwanya ubumenyi buva ku Mana,+ kandi dufata mpiri ibitekerezo byose tugatuma byumvira Kristo.  Igihe muzaba mumaze kugaragaza ko mwumvira mu buryo bwuzuye,+ twiteguye kuzahana umuntu wese ugaragaza kutumvira k’uburyo bwose.+  Muha ibintu agaciro+ mukurikije uko bigaragarira amaso. Niba umuntu yiyumvamo ko ari uwa Kristo, niyongere azirikane iki: nk’uko ari uwa Kristo, natwe ni uko.+  Niyo nakwirata+ bikabije mu rugero runaka niratana ubutware Umwami yaduhaye bwo kububaka atari ubwo kubasenya,+ ntibyankoza isoni.  Ibyo mbivugiye kugira ngo ntasa naho nshaka kubatera ubwoba nkoresheje inzandiko zanjye. 10  Kuko hari bamwe bavuga bati “inzandiko ze ziraremereye kandi zifite imbaraga, ariko iyo ahibereye ubona ari umuntu udakanganye,+ n’amagambo ye asuzuguritse.”+ 11  Umuntu uvuga atyo azirikane ibi: uko turi mu magambo twandika mu nzandiko zacu tutahibereye, ni na ko tuzamera igihe tuzaba tuhibereye.+ 12  Kuko tutatinyuka kwishyira mu rwego rumwe n’abiyogeza bemeza ko bakwiriye+ cyangwa ngo twigereranye na bo. Iyo bapima agaciro kabo bakurikije amahame bishyiriyeho kandi bakigereranya na bo ubwabo, baba bagaragaje rwose ko nta bwenge bagira.+ 13  Ku rwacu ruhande, ntituzirata ibyo hanze y’ifasi twahawe,+ ahubwo tuzirata ibyo mu ifasi Imana yadukebeye, igenda ikagera n’iwanyu.+ 14  Mu by’ukuri ntiturenga imbibi z’ifasi yacu nk’aho mutari muri iyo fasi twahawe, kuko ari twe twaje ubwa mbere tukagera iwanyu, tukabatangariza ubutumwa bwiza bwerekeye Kristo.+ 15  Oya, ntitwirata ngo turenge imbibi z’ifasi twahawe, ngo twirate ibyakozwe n’undi muntu hanze y’ifasi twahawe,+ ahubwo twiringiye ko nk’uko ukwizera kwanyu kugenda kwiyongera,+ ari na ko tuzaba abakomeye muri mwe mu ifasi yacu.+ Ndetse tuzarushaho kuba abakomeye, 16  kugira ngo dutangaze ubutumwa bwiza mu bihugu byo hirya y’iwanyu,+ ngo tutirata mu ifasi y’undi muntu, aho ibintu byamaze gutegurwa. 17  “Ahubwo uwirata niyirate Yehova,”+ 18  kuko uwiyogeza+ yemeza ko akwiriye atari we wemerwa, ahubwo uwo Yehova+ yogeza+ ni we wemerwa.

Ibisobanuro ahagana hasi