1 Petero 2:1-25

2  Nuko rero, mwiyambure ububi+ bwose n’uburiganya bwose n’uburyarya no kwifuza no gusebanya k’uburyo bwose,+  kandi mumere nk’impinja zivutse vuba,+ mugirire ipfa ryinshi amata adafunguye+ yo mu ijambo ry’Imana kugira ngo abakuze abageze ku gakiza,+  niba mwarasogongeye mukamenya ko Umwami agira neza.+  Nimumusange we buye rizima.+ Ni iby’ukuri ko abantu+ baryanze,+ ariko Imana yararitoranyije, kandi ibona ko ari iry’agaciro kenshi.+  Namwe ubwanyu muri amabuye mazima yubakishwa inzu yo mu buryo bw’umwuka,+ kugira ngo mube abatambyi bera batamba ibitambo byo mu buryo bw’umwuka+ byemerwa n’Imana binyuze kuri Yesu Kristo.+  Ibyanditswe biravuga ngo “dore ngiye gushyira i Siyoni ibuye ryatoranyijwe, ibuye ry’urufatiro rikomeza imfuruka, ry’agaciro kenshi; kandi nta wuryizera uzamanjirwa.”+  Ku bw’ibyo rero, ni uw’agaciro kenshi kuri mwe kuko mwizera. Ariko ku batizera, “ni rya buye abubatsi banze+ ryabaye irikomeza umutwe w’imfuruka,”+  kandi ni “ibuye risitaza n’urutare rugusha.”+ Abo barasitara kubera ko batumvira ijambo kandi icyo ni na cyo bagenewe.+  Ariko mwebwe muri “ubwoko bwatoranyijwe, abatambyi n’abami, ishyanga ryera,+ abantu Imana yatoranyije ngo babe umutungo wayo,+ kugira ngo mutangaze mu mahanga yose imico ihebuje”+ y’uwabahamagaye akabakura mu mwijima, akabageza mu mucyo utangaje.+ 10  Hari igihe mutari ubwoko, ariko ubu muri ubwoko bw’Imana;+ mwari abantu batari baragiriwe imbabazi, ariko ubu muri abantu bagiriwe imbabazi.+ 11  Bakundwa, ndabinginga kuko muri abimukira n’abashyitsi,+ ngo mukomeze kwirinda irari ry’umubiri,+ ari ryo rirwanya ubugingo.+ 12  Mukomeze kugira imyifatire myiza hagati y’abanyamahanga,+ kugira ngo mu byo babasebya bavuga ko mukora ibibi, nibabona imirimo yanyu myiza+ bibatere gusingiza Imana ku munsi wayo wo kugenzura.+ 13  Mugandukire inzego zose zashyizweho n’abantu+ mubigiriye Umwami wacu:+ mugandukire umwami+ kuko ari uwo mu rwego rwo hejuru, 14  cyangwa abatware kuko batumwe na we guhana abakora ibibi no gushima abakora ibyiza.+ 15  Icyo Imana ishaka ni uko mwakora ibyiza kugira ngo mushobore gucecekesha abantu badashyira mu gaciro, bavuga ibyo batazi.+ 16  Mube nk’abantu bafite umudendezo,+ ariko uwo mudendezo wanyu ntimuwugire urwitwazo rwo gukora ibibi,+ ahubwo mube abagaragu b’Imana.+ 17  Mwubahe abantu b’ingeri zose,+ mukunde umuryango wose w’abavandimwe,+ mutinye Imana,+ mwubahe umwami.+ 18  Abagaragu baba mu rugo bagandukire+ ba shebuja, babatinya rwose uko bikwiriye,+ atari abeza gusa cyangwa abashyira mu gaciro, ahubwo na ba bandi batanyurwa. 19  Niba umuntu ashaka kugira umutimanama ukeye imbere y’Imana akihanganira ibintu bibabaje kandi akemera kubabara arengana, ibyo birashimishije.+ 20  None se byaba bimaze iki niba mukora ibyaha mugakubitwa maze mukabyihanganira?+ Ariko niba mukora ibyiza maze mukababazwa+ kandi mukabyihanganira, ibyo bishimisha Imana.+ 21  Koko rero, ibyo ni byo mwahamagariwe, kuko na Kristo yababajwe ku bwanyu,+ akabasigira icyitegererezo kugira ngo mugere ikirenge mu cye.+ 22  Nta cyaha yigeze akora,+ kandi nta kinyoma cyabonetse mu kanwa ke.+ 23  Yaratutswe+ ntiyasubiza.+ Igihe yababazwaga+ ntiyabakangishije, ahubwo yakomeje kwishyira mu maboko y’uca imanza zikiranuka.+ 24  We ubwe yikoreye ibyaha byacu+ mu mubiri we ku giti,+ kugira ngo adukize ibyaha+ kandi tubeho dukiranuka. “Imibyimba ye ni yo yabakijije.”+ 25  Mwari mumeze nk’intama zayobye;+ ariko ubu mwagarukiye umwungeri+ akaba n’umugenzuzi w’ubugingo bwanyu.

Ibisobanuro ahagana hasi