1 Abami 20:1-43

20  Hanyuma Beni-Hadadi+ umwami wa Siriya akoranya ingabo ze zose n’amafarashi+ n’amagare+ y’intambara, ari kumwe n’abami mirongo itatu na babiri,+ arazamuka atera Samariya+ arayigota.+  Nuko yohereza intumwa+ mu mugi kwa Ahabu, umwami wa Isirayeli, ziramubwira ziti “Beni-Hadadi aravuze ati  ‘ifeza yawe na zahabu yawe ni ibyanjye; abagore bawe n’abana bawe baruta abandi ubwiza, ni abanjye.’ ”+  Umwami wa Isirayeli aramusubiza ati “mwami databuja, nk’uko ubivuze, jye n’ibyanjye byose turi abawe.”+  Nyuma yaho intumwa zongera kugaruka ziravuga ziti “Beni-Hadadi aravuze ati ‘nagutumyeho nti “uzampe ifeza yawe na zahabu yawe n’abagore bawe n’abana bawe.  None ejo nk’iki gihe nzagutumaho abagaragu banjye basake bitonze inzu yawe n’amazu y’abagaragu bawe. Ikintu cyose wakundaga+ bazagitwara.” ’ ”  Nuko umwami wa Isirayeli ahamagara abakuru bo mu gihugu bose,+ arababwira ati “namwe murabona neza ko uyu muntu ashaka kuduteza akaga.+ Yantumyeho intumwa ansaba abagore banjye n’abana banjye n’ifeza na zahabu byanjye sinabimwima.”  Abakuru bose n’Abisirayeli bose baramubwira bati “ntumwumvire, ntiwemere gukora ibyo akubwira.”  Asubiza intumwa za Beni-Hadadi ati “mugende mubwire umwami databuja muti ‘ibyo wantumyeho abagaragu bawe mbere byose nzabikora. Ariko ibi byo sinabishobora.’” Izo ntumwa ziragenda zijya kubimubwira. 10  Beni-Hadadi amutumaho ati “umukungugu w’i Samariya nukwira ingabo turi kumwe buri wese akabona umukungugu wuzuye urushyi,+ imana zanjye+ zizampane, ndetse bikomeye!”+ 11  Umwami wa Isirayeli aramusubiza ati “mugende mumubwire muti ‘ukenyereye urugamba+ ntiyirata nk’ukenyurura atabarutse.’ ”+ 12  Yumvise ayo magambo, ubwo yari yicaranye n’abami mu ngando banywa,+ ahita abwira abagaragu be ati “nimujye mu birindiro!” Bahita bajya mu birindiro ngo batere umugi. 13  Nuko umuhanuzi asanga Ahabu umwami wa Isirayeli+ aramubwira ati “Yehova aravuze+ ati ‘wabonye izi ngabo uko ari nyinshi cyane? Uyu munsi ndazihana mu maboko yawe kugira ngo umenye ko ndi Yehova.’ ”+ 14  Ahabu aramubaza ati “ni nde uzazidukiza?” Undi aramusubiza ati “Yehova aravuze ati ‘muzazikizwa n’abasore bakorera ibikomangoma biyobora intara.’” Arongera arabaza ati “ni nde uzashoza urugamba?” Undi aramusubiza ati “ni wowe!” 15  Ahabu abara abasore bakorera ibikomangoma biyobora intara asanga ari magana abiri na mirongo itatu na babiri.+ Hanyuma abara ingabo zose z’Abisirayeli asanga ari ibihumbi birindwi. 16  Bagaba igitero ari saa sita, Beni-Hadadi ari mu ngando yinywera yasinze,+ ari kumwe n’abami mirongo itatu na babiri bamufashaga. 17  Ba basore+ bakorera ibikomangoma biyobora intara basohotse imbere y’abandi ku rugamba, Beni-Hadadi ahita yohereza intumwa; ziragaruka ziramubwira ziti “hari abantu baturutse i Samariya.” 18  Arababwira ati “niba bazanywe n’amahoro mubafate mpiri, niba kandi bazanywe no kurwana nabwo mubafate mpiri.”+ 19  Abari baturutse mu mugi ni ba basore bakoreraga ibikomangoma biyobora intara hamwe n’ingabo zari zibakurikiye. 20  Buri wese yica uwo bahanganye ku rugamba. Abasiriya+ barahunga,+ Abisirayeli barabakurikira, ariko Beni-Hadadi umwami wa Siriya aracika, yurira ifarashi ajyana n’abagendera ku mafarashi. 21  Umwami wa Isirayeli arasohoka yica Abasiriya bagendera ku mafarashi n’abagendera mu magare y’intambara,+ arabatikiza. 22  Nyuma yaho umuhanuzi+ asanga umwami wa Isirayeli aramubwira ati “genda wisuganye,+ utekereze icyo ukwiriye gukora+ kuko mu ntangiriro z’umwaka utaha umwami wa Siriya azagutera.”+ 23  Abagaragu b’umwami wa Siriya baramubwira bati “Imana yabo ni Imana yo mu misozi,+ ni yo mpamvu badutsinze. Noneho reka tuzarwanire na bo mu kibaya, urebe ko tutazabatsinda. 24  None genza utya: abami+ bose ubakureho ubasimbuze ba guverineri.+ 25  Ushake ingabo zinganya umubare n’ingabo zawe zishwe, ifarashi uyisimbuze indi farashi, igare ry’intambara urisimbuze irindi, maze tujye kurwanira na bo mu kibaya, urebe ko tutazabatsinda.”+ Arabumvira abigenza atyo. 26  Nuko mu ntangiriro z’umwaka, Beni-Hadadi abara ingabo z’Abasiriya,+ arazamuka ajya muri Afeki+ kurwana n’Abisirayeli. 27  Abisirayeli na bo barabarwa, bahabwa impamba,+ barasohoka bitegura kurwana na bo. Abisirayeli bakambika imbere yabo bameze nk’imikumbi ibiri mito y’ihene; Abasiriya bo bari bazimagije igihugu.+ 28  Umuntu w’Imana y’ukuri+ araza abwira umwami wa Isirayeli ati “Yehova aravuze ati ‘kubera ko Abasiriya bavuze bati “Yehova ni Imana yo mu misozi si Imana yo mu bibaya,” nzahana iriya mbaga yose mu maboko yanyu,+ mumenye ko ndi Yehova.’ ”+ 29  Bamara iminsi irindwi bakambitse mu birindiro byabo, bamwe ku ruhande rumwe abandi ku rundi.+ Ku munsi wa karindwi rurambikana, Abisirayeli bica Abasiriya, mu munsi umwe babicamo abagabo ibihumbi ijana bigenza. 30  Abasigaye bahungira mu mugi wa Afeki.+ Urukuta rugwira abantu ibihumbi makumyabiri na birindwi bari basigaye.+ Beni-Hadadi arahunga+ ajya kwihisha mu cyumba cy’imbere cyane+ cy’inzu yari mu mugi. 31  Abagaragu be baramubwira bati “twumvise ko abami bo mu nzu ya Isirayeli bagwa neza.+ None reka dukenyere+ ibigunira+ twizirike imigozi mu mutwe, dusange umwami wa Isirayeli. Ahari wenda yarokora ubugingo bwawe.”+ 32  Bakenyera ibigunira bizirika n’imigozi mu mutwe, bajya kureba umwami wa Isirayeli baramubwira bati “umugaragu wawe Beni-Hadadi aravuze ati ‘ndakwinginze, rokora ubugingo bwanjye.’ ” Umwami arabasubiza ati “ese aracyariho? Ni umuvandimwe wanjye.” 33  Nuko abo bagabo+ babifata nk’ikimenyetso cyiza, bahita bumva ko umwami abivuze abikuye ku mutima, baravuga bati “Beni-Hadadi ni umuvandimwe wawe.” Arabasubiza ati “nimugende mumuzane.” Beni-Hadadi araza aramusanga, umwami ahita amushyira mu igare rye.+ 34  Beni-Hadadi aramubwira ati “imigi+ data yambuye so nzayigusubiza, kandi uzihitiremo imihanda ushaka i Damasiko, nk’uko data yari ayifite i Samariya.” Ahabu aramusubiza ati “reka tugirane isezerano+ hanyuma ndakureka ugende.” Bahita bagirana isezerano maze Ahabu aramureka aragenda. 35  Icyo gihe, Yehova atuma umwe mu bahanuzi+ ngo abwire+ incuti ye ati “ndakwinginze nkubita.” Ariko iyo ncuti ye yanga kumukubita. 36  Aramubwira ati “kuko wanze kumvira ijambo rya Yehova, nidutandukana intare irakwica.” Hanyuma batandukanye ahura n’intare+ iramwica.+ 37  Uwo muhanuzi asanga undi mugabo aramubwira ati “nkubita.” Uwo mugabo aramukubita aramukomeretsa. 38  Nuko uwo muhanuzi aragenda ahagarara ku nzira ategereje umwami, yizirika igitambaro mu maso kugira ngo yiyoberanye.+ 39  Umwami ahanyuze, aramutakira+ ati “umugaragu wawe yari agiye aho urugamba ruhinanye, nuko haza umuntu wari uvuye ku rugamba, anzanira umuntu arambwira ati ‘rinda uyu muntu. Naramuka agucitse, ubugingo+ bwawe burajya mu cyimbo cy’ubwe+ cyangwa urihe italanto y’ifeza.’+ 40  Ariko igihe umugaragu wawe nari mpuze, uwo mugabo arabura.” Umwami wa Isirayeli aramubwira ati “urubanza rwawe ni urwo. Wowe ubwawe urarwiciriye.”+ 41  Uwo muhanuzi yiyambura vuba vuba igitambaro yari yitwikiriye mu maso, umwami wa Isirayeli ahita amenya ko ari umuhanuzi.+ 42  Aramubwira ati “Yehova aravuze ati ‘kubera ko warekuye umuntu nari navuze ko agomba kurimburwa,+ ubugingo bwawe buzajya mu cyimbo cy’ubwe,+ abaturage bawe bajye mu cyimbo cy’abe.’ ”+ 43  Nuko umwami wa Isirayeli ajya i Samariya+ mu rugo rwe yacitse intege kandi yijimye.+

Ibisobanuro ahagana hasi