1 Abami 14:1-31

14  Muri iyo minsi, Abiya mwene Yerobowamu ararwara.+  Nuko Yerobowamu abwira umugore we ati “haguruka ugende wiyoberanyije+ ku buryo batamenya ko uri muka Yerobowamu, maze ujye i Shilo. Aho ni ho umuhanuzi Ahiya+ atuye. Ni we wambwiye ko nzaba umwami w’ubu bwoko.+  Ujyane imigati+ icumi hamwe n’utugati n’urwabya+ rw’ubuki, maze ujye kumureba.+ Ni we uzakubwira uko bizagendekera uyu mwana.”+  Muka Yerobowamu abigenza atyo. Arahaguruka ajya i Shilo,+ agera mu rugo rwa Ahiya. Ahiya ntiyari akibona kuko amaso ye yari yarahumye bitewe n’iza bukuru.+  Yehova yari yabwiye Ahiya ati “dore muka Yerobowamu aje kukubaza iby’umuhungu we urwaye. Nagera hano ari bube yiyoberanyije.+ Ibi abe ari byo umubwira.”  Uwo mugore ageze mu muryango, Ahiya yumva imirindi y’ibirenge bye aravuga ati “injira muka Yerobowamu we!+ Kuki wiyoberanyije kandi ngufitiye ubutumwa bukomeye?  Genda ubwire Yerobowamu uti ‘Yehova Imana ya Isirayeli aravuze ati “nagushyize hejuru ngukuye mu bwoko bwawe, nkugira umutware w’ubwoko bwanjye bwa Isirayeli,+  mvana+ ubwami mu nzu ya Dawidi ndabuguha, ariko ntiwamera nk’umugaragu wanjye Dawidi, we wakomeje amategeko yanjye, akankurikira n’umutima we wose akora ibikwiriye mu maso yanjye;+  ahubwo wakoze ibibi kurusha abakubanjirije bose, wiremera indi mana+ n’ibishushanyo biyagijwe+ kugira ngo undakaze,+ uba ari jye utera umugongo.+ 10  Ni yo mpamvu ngiye guteza ibyago inzu ya Yerobowamu, nkarimbura umuntu wese w’igitsina gabo+ wo mu nzu ya Yerobowamu, naho yaba ari uworoheje kurusha abandi muri Isirayeli;+ nzakuraho abo mu nzu ya Yerobowamu+ nk’uko umuntu akuka amase akayamaraho.+ 11  Uwo mu nzu ya Yerobowamu uzagwa mu mugi azaribwa n’imbwa,+ uzagwa ku gasozi aribwe n’ibisiga,+ kuko ari Yehova ubwe wabivuze.”’ 12  “None haguruka usubire iwawe. Uwo mwana ari bupfe ugikandagiza ikirenge mu mugi. 13  Abisirayeli bose bazamuririra+ bamuhambe, kuko uwo ari we wenyine wo mu nzu ya Yerobowamu uzahambwa mu mva. Ni we wenyine wo mu nzu ya Yerobowamu Yehova Imana ya Isirayeli yabonyemo ikintu cyiza.+ 14  Yehova azihagurukiriza umwami+ uzategeka Isirayeli, uzarimbura inzu ya Yerobowamu ku munsi wagenwe, kandi ashatse n’ubu yabikora.+ 15  Yehova azakubita Isirayeli ku buryo izamera nk’urubingo ruteraganwa n’amazi;+ azarandura+ Abisirayeli abakure kuri ubu butaka bwiza+ yahaye ba sekuruza, abatatanyirize+ hakurya ya rwa Ruzi,+ kuko bibarije inkingi zera z’ibiti,+ bakarakaza+ Yehova. 16  Azata Abisirayeli+ abitewe n’ibyaha Yerobowamu yakoze agatera Abisirayeli gucumura.”+ 17  Nuko muka Yerobowamu arahaguruka aragenda, asubira i Tirusa.+ Akigera mu irebe ry’umuryango umwana arapfa. 18  Baramuhamba kandi Abisirayeli bose baramuririra nk’uko Yehova yari yabivuze binyuze ku mugaragu we, umuhanuzi Ahiya. 19  Ibindi bintu Yerobowamu yakoze, intambara yarwanye+ n’uko yategetse, byanditse mu gitabo+ cy’ibyakozwe mu gihe cy’abami ba Isirayeli. 20  Yerobowamu yamaze imyaka makumyabiri n’ibiri ari ku ngoma, hanyuma aratanga asanga ba sekuruza;+ Nadabu+ umuhungu we amusimbura ku ngoma. 21  Rehobowamu+ mwene Salomo yari yarabaye umwami w’u Buyuda. Yimye ingoma afite imyaka mirongo ine n’umwe, amara imyaka cumi n’irindwi ari ku ngoma i Yerusalemu, umurwa+ Yehova yari yaratoranyije mu miryango yose+ ya Isirayeli ngo witirirwe izina rye.+ Nyina yitwaga Nama, akaba yari Umwamonikazi.+ 22  Hanyuma Abayuda bakora ibibi mu maso ya Yehova,+ bimutera+ gufuha cyane kuruta uko yafushye bitewe n’ibyaha ba sekuruza bakoze.+ 23  Na bo biyubakiye utununga+ n’inkingi zera z’amabuye+ babaza n’inkingi zera z’ibiti,+ babishyira kuri buri gasozi karekare kose+ no munsi y’igiti cyose gitoshye.+ 24  Muri icyo gihugu harimo n’abagabo b’indaya bo mu rusengero.+ Bakoze ibizira byose byakorwaga n’amahanga Yehova yirukanye imbere y’Abisirayeli.+ 25  Mu mwaka wa gatanu umwami Rehobowamu ari ku ngoma, Shishaki+ umwami wa Egiputa yateye Yerusalemu. 26  Anyaga ubutunzi bwo mu nzu ya Yehova n’ubutunzi bwo mu nzu y’umwami,+ ajyana ibintu byose.+ Anyaga ingabo zose zikozwe muri zahabu Salomo yari yaracuze.+ 27  Umwami Rehobowamu azisimbuza ingabo zicuze mu muringa, azishinga abatware b’abarinzi+ barindaga umuryango w’inzu y’umwami.+ 28  Iyo umwami yabaga aje ku nzu ya Yehova, abarinzi barazizanaga, hanyuma bakazisubiza mu cyumba cy’abarinzi.+ 29  Ibindi bigwi bya Rehobowamu n’ibyo yakoze byose, ese ntibyanditse mu gitabo+ cy’ibyakozwe mu gihe cy’abami b’u Buyuda? 30  Hagati ya Rehobowamu na Yerobowamu hakomeje kuba intambara z’urudaca.+ 31  Amaherezo Rehobowamu aratanga asanga ba sekuruza, bamuhamba hamwe na ba sekuruza mu Murwa wa Dawidi.+ Nyina yitwaga Nama, akaba Umwamonikazi.+ Abiyamu+ umuhungu we yima ingoma mu cyimbo cye.

Ibisobanuro ahagana hasi