1 Abakorinto 9:1-27

9  Mbese simfite umudendezo?+ Mbese si ndi intumwa?+ Mbese sinabonye Yesu Umwami wacu?+ Mbese si mwe mbuto z’umurimo nakoreye mu Mwami?  Niba ntari intumwa ku bandi, kuri mwe ndi intumwa rwose. Ku birebana n’Umwami, muri ikimenyetso cyemeza+ ko ndi intumwa.  Dore icyo nireguza ku bangenza:+  mbese ntidufite uburenganzira bwo kurya+ no kunywa?  Mbese ntidufite uburenganzira bwo gushyingiranwa na bashiki bacu+ b’Abakristo, tukajya tujyana na bo kimwe n’izindi ntumwa n’abavandimwe b’Umwami+ na Kefa?+  Cyangwa ni jye na Barinaba+ gusa tudafite uburenganzira bwo kureka akazi ko gushaka ibidutunga?+  Ni nde ukora umurimo w’ubusirikare akanishakira ibimutunga? Ni nde utera uruzabibu ntarye imbuto zarwo?+ Cyangwa se ni nde uragira umukumbi ntanywe ku mata yawo?+  Ese ibi ndabivuga nkurikije amahame y’abantu?+ Cyangwa Amategeko+ yo ntabivuga?  Mu mategeko ya Mose handitswe ngo “ntugahambire umunwa w’ikimasa mu gihe gihura ibinyampeke.”+ Mbese ibimasa ni byo Imana yitayeho? 10  Ahubwo si ku bwacu yabivuze rwose? Mu by’ukuri, ibyo byanditswe ku bwacu,+ kubera ko umuhinzi agomba guhinga afite ibyiringiro, kandi umuntu uhura agomba guhura afite ibyiringiro ko azaryaho.+ 11  Niba twarababibiye ibintu by’umwuka,+ ese byaba ari igitangaza tubasaruyeho ibyo umubiri ukenera?+ 12  Niba abandi bantu babafiteho ubwo burenganzira,+ twe ntitubafiteho uburenganzira ndetse burushijeho? Nyamara, ntitwigeze dukoresha ubwo burenganzira,+ ahubwo twihanganira ibintu byose kugira ngo tutagira inzitizi dushyira imbere y’ubutumwa bwiza+ bwerekeye Kristo. 13  Mbese ntimuzi ko abantu bakora imirimo yera+ batungwa n’ibyo mu rusengero, kandi abakorera iteka+ umurimo wabo ku gicaniro bakagira umugabane wabo n’igicaniro uwacyo? 14  Nanone muri ubwo buryo, Umwami yategetse+ ko abatangaza ubutumwa bwiza batungwa n’ubutumwa bwiza.+ 15  Ariko muri ubwo buryo bwose bwateganyijwe, nta na bumwe nigeze nkoresha.+ Koko rero, ibi sinabyandikiye kugira ngo bingenzerezwe bityo, kuko icyambera cyiza ari uko napfa aho kugira ngo hagire umuntu uhindura ubusa impamvu mfite yo kwirata.+ 16  Niba rero ntangaza ubutumwa bwiza,+ iyo si impamvu yatuma nirata, kuko ari byo ngomba gukora.+ Mu by’ukuri, ntatangaje ubutumwa bwiza nabona ishyano!+ 17  Niba mbikora mbikunze+ mbona ingororano,+ ariko niba mbikorana akangononwa, na bwo ni hahandi, mfite inshingano nahawe yo kuba igisonga.+ 18  None se ingororano yanjye ni iyihe? Ni uko mu gihe ntangaza ubutumwa bwiza nshobora gutanga ubutumwa bwiza nta kiguzi,+ kugira ngo ntakoresha nabi uburenganzira mfite mu birebana n’ubutumwa bwiza. 19  Nubwo mfite umudendezo imbere y’abantu bose, jye ubwanjye nigize imbata+ y’abantu bose kugira ngo nunguke+ abantu benshi uko bishoboka. 20  Bityo ku Bayahudi nabaye nk’Umuyahudi+ kugira ngo nunguke Abayahudi, ku batwarwa n’amategeko+ nabaye nk’utwarwa n’amategeko nubwo ntatwarwa n’amategeko,+ kugira ngo nunguke abatwarwa n’amategeko. 21  Ku badafite amategeko+ nabaye nk’udafite amategeko,+ nubwo ku Mana ntari umuntu udafite amategeko,+ ariko kuri Kristo+ ntwarwa n’amategeko, kugira ngo nunguke abadafite amategeko. 22  Ku badakomeye nabaye udakomeye, kugira ngo nunguke abadakomeye.+ Nabaye byose ku bantu b’ingeri zose,+ kugira ngo mu buryo bwose nkize bamwe. 23  Ariko byose mbikora ku bw’ubutumwa bwiza, kugira ngo mbugeze+ ku bandi. 24  Mbese ntimuzi ko abiruka+ mu isiganwa biruka bose, nyamara umwe gusa akaba ari we uhabwa igihembo?+ Nuko rero, mwiruke+ mu buryo butuma mubona icyo gihembo.+ 25  Byongeye kandi, umuntu wese uri mu irushanwa amenya kwifata+ muri byose. Birumvikana ariko ko ibyo babikora kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika,+ ariko twe tubikora dutyo kugira ngo duhabwe iridashobora kwangirika.+ 26  Ku bw’ibyo rero, uko niruka+ si nk’umuntu utazi aho ajya, kandi uko nkubita ibipfunsi si nk’umuntu ukubita umuyaga.+ 27  Ahubwo umubiri wanjye nywukubita ibipfunsi+ kandi nkawutegeka nk’uko umuntu ategeka imbata, kugira ngo nimara kubwiriza abandi, nanjye ubwanjye ntagaragara ko mu buryo runaka ntemewe.+

Ibisobanuro ahagana hasi