1 Abakorinto 6:1-20

6  Mbese muri mwe hari uwaba afitanye urubanza+ n’undi, agatinyuka kujya mu rukiko kuburanira imbere y’abakiranirwa,+ aho kuburanira imbere y’abera?+  Cyangwa ntimuzi ko abera bazacira isi+ urubanza?+ Kandi se niba ari mwe muzacira isi urubanza, ntimukwiriye no guca urubanza rw’ibintu byoroheje?+  Ntimuzi ko tuzacira urubanza abamarayika?+ None se kuki tutaca n’urubanza rw’ibyo muri ubu buzima?  Niba rero mufite imanza z’ibyo muri ubu buzima zigomba kuburanishwa,+ mbese abantu itorero ribona ko basuzuguritse ni bo mushyiraho ngo bababere abacamanza?+  Ibi mbivugiye kubakoza isoni.+ Mbese ni ukuri koko, muri mwe nta munyabwenge+ n’umwe ubarimo ushobora gucira urubanza abavandimwe be,  ku buryo umuvandimwe ajya kurega undi mu rukiko, bakaburanira imbere y’abatizera?+  Mu by’ukuri, ibyo bigaragaza ko mwatsinzwe rwose, kubona muregana+ mu nkiko! Ahubwo se kuki mutakwemera kurenganywa?+ Kuki se mutakwemera kuriganywa?+  Ahubwo ni mwe murenganya, mukariganya; ibyo kandi mukabikorera abavandimwe banyu.+  Ni ko ye, ntimuzi ko abakiranirwa batazaragwa ubwami bw’Imana?+ Ntimuyobe: abasambanyi,+ abasenga ibigirwamana,+ abahehesi,+ abagabo bakoreshwa ibyo imibiri yabo itaremewe,+ abagabo baryamana n’abandi bagabo,+ 10  abajura, abanyamururumba,+ abasinzi,+ abatukana n’abanyazi, ntibazaragwa ubwami bw’Imana.+ 11  Nyamara uko ni ko bamwe muri mwe mwari mumeze.+ Ariko mwaruhagiwe muracya,+ mwarejejwe+ kandi mwabazweho gukiranuka+ mu izina ry’Umwami wacu Yesu Kristo+ hamwe n’umwuka w’Imana yacu.+ 12  Ibintu byose ndabyemerewe, ariko si ko ibintu byose bimfitiye akamaro.+ Ibintu byose ndabyemerewe,+ ariko sinzagira ikintu cyose+ nemerera kuntegeka. 13  Ibyokurya ni iby’inda, kandi inda na yo ni iy’ibyokurya,+ ariko byose Imana izabihindura ubusa.+ Nuko rero, umubiri ntubereyeho gusambana, ahubwo ubereyeho Umwami,+ kandi Umwami na we abereyeho umubiri.+ 14  Ariko Imana yazuye Umwami,+ kandi natwe izatuzura+ ikoresheje imbaraga zayo.+ 15  Mbese ntimuzi ko imibiri yanyu ari ingingo+ za Kristo?+ Ubwo se nzafata ingingo za Kristo nzigire ingingo z’indaya?+ Ibyo ntibikabeho! 16  Mbese ntimuzi ko uwifatanyije n’indaya aba abaye umubiri umwe na yo? Kuko yavuze iti “bombi bazaba umubiri umwe.”+ 17  Ariko uwifatanyije n’Umwami aba abaye umwuka+ umwe na we.+ 18  Muhunge ubusambanyi.+ Ikindi cyaha cyose umuntu ashobora gukora, ntikiba kiri mu mubiri we, ariko usambana aba akoreye icyaha umubiri we bwite.+ 19  Ese ntimuzi ko umubiri wanyu ari urusengero+ rw’umwuka wera ubarimo,+ uwo Imana yabahaye? Nanone ntimuri abanyu,+ 20  kuko mwaguzwe igiciro cyinshi.+ Nuko rero, mujye muhesha Imana ikuzo+ mu mibiri+ yanyu.

Ibisobanuro ahagana hasi