1 Abakorinto 14:1-40

14  Mwihatire kugaragaza urukundo, ari na ko mukomeza gushaka impano z’umwuka+ mushyizeho umwete, ariko cyane cyane kugira ngo muhanure.+  Uvuga mu rundi rurimi ntaba abwira abantu, ahubwo aba abwira Imana, kuko nta muntu wumva+ nubwo aba avuga amabanga yera+ ahumekewe n’umwuka.  Icyakora, uhanura yubaka+ abantu akabatera inkunga kandi akabahumuriza akoresheje amagambo ye.  Uvuga mu rundi rurimi ariyubaka we ubwe, ariko uhanura yubaka itorero.  None rero, nakwishimira ko mwese muvuga mu zindi ndimi,+ ariko nahitamo ko muhanura.+ Koko rero, niba umuntu uvuga mu zindi ndimi+ atazisemuye kugira ngo itorero ryubakwe, icyo gihe aba arutwa n’uhanura.  Ariko se bavandimwe, ubu ndamutse nje nkababwira mu zindi ndimi, nabungura iki ntababwiye ibyo nahishuriwe+ cyangwa ibyo namenye+ cyangwa ubuhanuzi cyangwa inyigisho?  Ibintu bidafite ubuzima na byo bigira ijwi,+ waba umwironge cyangwa inanga. Ariko se hatabayeho guhinduranya amajwi, wabwirwa n’iki icyo bacuranga ku mwironge cyangwa ku nanga?  Mu by’ukuri se, impanda iramutse ivuze ijwi ridasobanutse, ni nde wakwitegura urugamba?+  Mu buryo nk’ubwo, namwe mukoresheje ururimi rwanyu mukavuga amagambo atoroshye kuyasobanukirwa,+ abantu babwirwa n’iki icyo muvuze? Mu by’ukuri mwaba muruhira ubusa.+ 10  Birashoboka ko mu ndimi zo mu isi harimo ubwoko bwinshi bw’amajwi, nyamara nta na bumwe budafite icyo busobanura. 11  Niba rero ntamenye icyo ijwi risobanura, naba ndi umunyamahanga+ ku muntu uvuga, kandi n’uwo muntu uvuga yaba ari umunyamahanga kuri jye. 12  Namwe rero, ubwo mwifuza cyane impano z’umwuka,+ mushake kuzigwiza mugamije kubaka itorero.+ 13  Ku bw’ibyo rero, umuntu uvuga mu rundi rurimi asenge kugira ngo ashobore kurusemura.+ 14  Niba nsenga mu rundi rurimi, impano y’umwuka nahawe ni yo iba isenga,+ ariko mu bwenge bwanjye simba mbisobanukiwe.* 15  None se nkore iki? Nzajya nsengesha impano y’umwuka nahawe, ariko nanone nzajya nsengesha ubwenge bwanjye. Nzaririmba ishimwe+ nkoresheje impano y’umwuka nahawe, ariko nanone nzaririmba ishimwe nkoresheje ubwenge bwanjye.+ 16  Naho ubundi se, niba usingiza Imana ukoresheje impano y’umwuka, umuntu usanzwe yabasha ate kuvuga ati “Amen”+ umaze gusingiza Imana, kandi aba adasobanukiwe ibyo uvuze? 17  Ni iby’ukuri ko uba usingije Imana mu buryo bwiza, ariko uwo muntu wundi ntaba yubatswe.+ 18  Ndashimira Imana ko mwese mbarusha kuvuga indimi nyinshi.+ 19  Ariko kandi, mu itorero nahitamo kuvuga amagambo atanu nkoresheje ubwenge bwanjye kugira ngo nshobore kwigisha abandi, kuruta ko navuga amagambo ibihumbi icumi mu rundi rurimi.+ 20  Bavandimwe, ku byerekeye ubushobozi bwo kwiyumvisha ibintu+ ntimukabe abana bato, ahubwo mube impinja ku bibi,+ ariko mube abantu bakuze rwose ku birebana n’ubushobozi bwo kwiyumvisha ibintu.+ 21  Mu Mategeko handitswe ngo “‘nzavugana n’ubu bwoko+ nkoresheje indimi z’amahanga n’iminwa y’abanyamahanga,+ ariko na bwo ntibazanyumvira,’ ni ko Yehova avuga.”+ 22  Ni yo mpamvu kuvuga mu zindi ndimi atari ikimenyetso+ ku bizera, ahubwo ari ikimenyetso ku batizera,+ naho guhanura bikaba ikimenyetso ku bizera+ aho kuba ku batizera. 23  Ku bw’ibyo rero, niba itorero ryose riteraniye ahantu hamwe bose bavuga mu zindi ndimi,+ maze abantu basanzwe cyangwa abatizera bakinjira, mbese ntibazavuga ko mwasaze? 24  Ariko niba mwese muhanura maze hakagira umuntu utizera cyangwa umuntu usanzwe winjira, azumva mwese mumucyaha+ kandi azumva mwese mumusuzuma. 25  Amabanga yo mu mutima we azajya ahagaragara+ ku buryo azikubita hasi yubamye, akaramya Imana agira ati “ni ukuri koko, Imana iri muri mwe.”+ 26  None se bavandimwe, hakorwe iki? Mu gihe muteraniye hamwe, umwe aba afite zaburi, undi akaba afite inyigisho, undi akaba afite icyo yahishuriwe, undi akaba afite impano yo kuvuga urundi rurimi, undi iyo kurusemura.+ Ibintu byose bikorwe hagamijwe kubaka abandi.+ 27  Kandi niba hari umuntu uvuga mu rundi rurimi, babe babiri cyangwa batatu batarenga, bagende bavuga umwe umwe, kandi hagire umuntu usemura.+ 28  Ariko niba hatari umusemuzi, acecekere mu itorero, yibwire we ubwe,+ abwire n’Imana. 29  Byongeye kandi, havuge abahanuzi+ babiri cyangwa batatu, abandi bagenzure ibyo bavuga.+ 30  Ariko niba hari undi ufite icyo ahishuriwe+ mu gihe yicaye aho ngaho, uwa mbere abanze aceceke. 31  Mwese mushobora guhanura+ umwe umwe, kugira ngo bose bamenye kandi bose baterwe inkunga.+ 32  Impano z’umwuka z’abahanuzi zigomba kugenzurwa n’abahanuzi. 33  Kuko Imana atari iy’akaduruvayo,+ ahubwo ni iy’amahoro.+ Nk’uko bimeze mu matorero yose y’abera, 34  abagore bacecekere+ mu matorero kuko batemererwa kuvuga, ahubwo baganduke+ nk’uko Amategeko+ na yo abivuga. 35  Niba rero hari ikintu bashaka kumenya, bajye bakibariza abagabo babo mu rugo, kuko biteye isoni+ ko umugore avugira mu itorero. 36  Ni ko ye, iwanyu ni ho ijambo ry’Imana ryaturutse,+ cyangwa se ahubwo ryaraje ribageraho? 37  Niba hari utekereza ko ari umuhanuzi cyangwa ko yahawe impano y’umwuka, yemere ibyo mbandikiye, kuko ari itegeko ry’Umwami.+ 38  Ariko niba hari udashaka kubimenya, akomeze kutabimenya. 39  Kubera iyo mpamvu rero bavandimwe, mukomeze kugira umwete wo gushaka impano yo guhanura,+ icyakora ntimugire uwo mubuza kuvuga mu zindi ndimi.+ 40  Ariko byose bikorwe mu buryo bwiyubashye no kuri gahunda.+

Ibisobanuro ahagana hasi

1Kr 14:14