Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

“Amahoro abe mu bantu yishimira”

“Amahoro abe mu bantu yishimira”

“Mu ijuru icyubahiro kibe icy’Imana, no ku isi amahoro abe mu bantu yishimira.”​—LUKA 2:14.

Impamvu ituma bamwe bizihiza Noheli

Buri mwaka, papa n’abandi bayobozi b’amadini bigisha ubutumwa bw’amahoro, bizeye ko igihe cya Noheli kizatuma hasohozwa amagambo yavuzwe n’umumarayika, agira ati “ku isi amahoro abe mu bantu [Imana] yishimira.” Hari n’abakora ingendo ntagatifu kugira ngo bizihize uwo munsi.

Aho ikibazo kiri

Niba mu gihe cya Noheli haba amahoro, ntatera kabiri. Urugero, igihe u Burayi bwari mu Ntambara ya Mbere y’Isi Yose mu Kuboza 1914, abasirikare b’Abongereza n’Abadage bavuye mu myobo maze bizihiriza Noheli hamwe. Basangiye ibyokurya, ibyokunywa n’itabi. Banakinnye umupira w’amaguru. Ariko ako gahenge ntikateye kabiri. Umusirikare w’umwongereza wari ku rugamba yandikiye mugenzi we w’umudage ati “uyu munsi dufite amahoro. Ariko ejo uzarwanirire igihugu cyawe, nanjye nzarwanirira icyanjye.”

Amahame ya Bibiliya

‘Dore umwana yatuvukiye. Azitwa Umwami w’amahoro. Ubutware bwe buziyongera kandi amahoro ntazagira iherezo’ (Yesaya 9:6, 7). Ese ubwo buhanuzi buvuga ibya Yesu ntibuhumuriza? Yesu ntiyazanywe ku isi no gutanga amahoro y’umunsi umwe mu mwaka. Yesu Umutegetsi utegekera mu ijuru, azimakaza amahoro nyakuri atazagira iherezo.

“Mugire amahoro binyuze kuri jye [Yesu]. Mu isi mugira imibabaro, ariko nimukomere! Nanesheje isi” (Yohana 16:33). No muri iki gihe, Yesu afasha abigishwa be kugira amahoro. Ni iby’ukuri ko Abakristo bahura n’imibabaro. Ariko Bibiliya yabafashije gusobanukirwa impamvu hariho imibabaro n’uko Yesu azazana amahoro arambye ku isi. Kumenya ibyo, bituma bagira amahoro yo mu mutima.

Nubwo Abahamya ba Yehova bakomoka mu bihugu bitandukanye, bakaba badahuje ibara ry’uruhu, ubwoko cyangwa ururimi, bafite amahoro bitewe no gukurikiza amagambo ya Yesu. Niba ushaka kubyirebera, uzajye mu materaniro abera mu Nzu y’Ubwami. Ushobora kuzemeranya n’abandi benshi ko amahoro bafite aruta amahoro ayo ari yo yose abantu bagira kuri Noheli.

Abahamya ba Yehova babana mu mahoro nubwo badahuje ibara ry’uruhu cyangwa ururimi. Niba ushaka kubyirebera, uzajye mu materaniro abera mu Nzu y’Ubwami.