Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

Irangiro ry’ingingo zo mu Munara w’Umurinzi wo mu mwaka wa 2013

Irangiro ry’ingingo zo mu Munara w’Umurinzi wo mu mwaka wa 2013

Rigaragaza itariki y’igazeti ingingo yasohotsemo

ABAHAMYA BA YEHOVA

 • Bakomeje gushikama mu “isaha yo kugeragezwa,” (Intambara ya Mbere), 15/5

 • Basomyi bacu (igazeti y’Umunara w’Umurinzi), 1/1

 • Bitanze babikunze muri Filipine, 15/10

 • Bitanze babikunze muri Megizike, 15/4

 • Bitanze babikunze muri Noruveje, 15/1

 • Gahunda yateguwe neza (Shili), 15/1

 • Gukorera Imana ni wo muti we, 15/11

 • IBICE BYO KWIGWA

 • Abakunda Yehova “ntibagira igisitaza,” 15/3

 • Abasaza b’Abakristo ni ‘abakozi bakorana natwe kugira ngo tugire ibyishimo,’ 15/1

 • Agaburira abantu benshi binyuze kuri bake, 15/7

 • Amasomo tuvana ku isengesho ryari riteguwe neza, 15/10

 • Babyeyi namwe bana, mujye mushyikirana mu rukundo, 15/5

 • Bungeri, mujye mwigana abungeri bakuru, 15/11

 • “Dore ndi kumwe namwe iminsi yose,” 15/7

 • Ese ko ‘wamenye Imana,’ ni iki kindi wakora? 15/3

 • Ese ufite “umutima wo kumenya” Yehova? 15/3

 • Ese ugira “ishyaka ry’imirimo myiza”? 15/5

 • Ese uzagira ibyo wigomwa kugira ngo ushyigikire Ubwami? 15/12

 • Ese warahindutse? 15/9

 • Ese wishimira umurage wacu wo mu buryo bw’umwuka? 15/2

 • Gira ubutwari Yehova ari kumwe nawe! 15/1

 • Gukorera Imana nta cyo wicuza, 15/1

 • Guma mu kibaya Yehova aturindiramo, 15/2

 • Ibyaremwe bigaragaza ko hariho Imana nzima, 15/10

 • Ibyo Yehova atwibutsa bijye bishimisha umutima wawe, 15/9

 • Ibyo Yehova atwibutsa ni ibyo kwiringirwa, 15/9

 • Icyo abungeri barindwi n’abatware umunani batumarira muri iki gihe, 15/11

 • Jya ufata imyanzuro myiza, 15/9

 •