Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

Mubabarirane rwose

Mubabarirane rwose

“Mukomeze kwihanganirana no kubabarirana rwose.”​—KOLO 3:13.

1, 2. Kuki bikwiriye ko wisuzuma ukareba niba witeguye kubabarira?

IJAMBO rya Yehova rituma tumenya uko abona icyaha n’uko abigenza iyo tugikoze. Nanone kandi, Ijambo rye riduhishurira byinshi ku bihereranye no kubabarira. Mu gice kibanziriza iki, twasuzumye ukuntu imyifatire ya Dawidi na Manase yatumye Yehova abababarira. Bababajwe cyane n’ibyo bari bakoze, babyaturira Yehova kandi barihana by’ukuri. Ibyo byatumye Yehova yongera kubemera.

2 Reka noneho dusuzume ibirebana n’uko twe twababarira abandi. Ese wari kumva umeze ute iyo umwe mu bantu bazize ibikorwa bibi bya Manase aza kuba mwene wanyu? Ese wari kumubabarira? Icyo ni ikibazo cy’ingorabahizi muri iki gihe, kubera ko turi mu isi irangwa no kwica amategeko, urugomo n’ubwikunde. Ku bw’ibyo se, kuki Umukristo yagombye kwitoza kugira umuco wo kubabarira? Kandi se, mu gihe ugiriwe nabi cyangwa ukarenganywa, ni iki cyagufasha kugira ngo ushobore kwifata, witware nk’uko Yehova abyifuza kandi ube witeguye kubabarira?

IMPAMVU TUGOMBA KUBABARIRA

3-5. (a) Ni uruhe rugero Yesu yatanze kugira ngo afashe abari bamuteze amatwi kwiyumvisha akamaro ko kubabarira? (b) Ni iki Yesu yashakaga kuvuga ubwo yatangaga urugero ruri muri Matayo 18:21-35?

3 Ni iby’ingenzi ko duhora twiteguye kubabarira abadukoshereje, baba abagize itorero rya gikristo cyangwa abandi, kugira ngo dukomeze kubana amahoro n’abagize umuryango wacu, incuti zacu, abandi bantu muri rusange ndetse na Yehova. Ibyanditswe bigaragaza ko Umukristo aba agomba kubabarira abandi uko incuro bamukoshereje zaba zingana kose. Yesu yagaragaje ko ibyo bikwiriye igihe yatangaga urugero rw’umugaragu wari ubereyemo shebuja umwenda.

 4 Uwo mugaragu yarimo shebuja umwenda w’amafaranga menshi, ku buryo byari kumusaba gukora iminsi miriyoni 60 kugira ngo awishyure. Ariko shebuja yarawumusoneye. Nyuma yaho, uwo mugaragu yarasohotse maze abona umugaragu mugenzi we wari umurimo umwenda yashoboraga kumwishyura akoze iminsi 100 gusa. Yamusabye imbabazi ngo amwihanganire, ariko uwo mugaragu wari wasonewe umwenda munini yanga kumwumva, ahubwo amushyirisha mu nzu y’imbohe. Shebuja yarababaye cyane. Yaramubajije ati ‘“ntiwari ukwiriye kugirira imbabazi umugaragu mugenzi wawe, nk’uko nanjye nakugiriye imbabazi?” Ibyo birakaza shebuja cyane, maze aha [uwo mugaragu wari wanze kubabarira] abarinzi b’inzu y’imbohe kugeza igihe yari kwishyurira ibyo yamugombaga byose.’—Mat 18:21-34.

Ni iki Yesu yashakaga kuvuga igihe yatangaga uru rugero?

5 Ni iki Yesu yashakaga kuvuga igihe yatangaga urwo rugero? Yashoje agira ati “uko ni ko na Data wo mu ijuru azabagenza namwe nimutababarirana, ngo umuntu wese ababarire umuvandimwe we, mubikuye ku mutima” (Mat 18:35). Icyo Yesu yashakaga kuvuga kirumvikana neza. Turi abantu badatunganye kandi ducumura kenshi. Ku bw’ibyo, ntidushobora kumvira Yehova mu buryo bwuzuye. Ariko kandi, aba yiteguye kutubabarira maze akaduhanaguraho ibyaha, mbese tukamera nk’aho tutigeze tubikora. Bityo rero, umuntu wese wifuza kugirana ubucuti na Yehova aba agomba kubabarira bagenzi be amakosa yabo. Icyo ni cyo Yesu yashakaga kuvuga mu Kibwiriza cye cyo ku Musozi, ubwo yagiraga ati “nimubabarira abantu ibyaha byabo, So wo mu ijuru na we azabababarira ibyaha byanyu. Ariko nimutababarira abantu ibyaha byabo, So wo mu ijuru na we ntazabababarira ibyaha byanyu.”—Mat 6:14, 15.

6. Kuki kubabarira atari ko buri gihe byoroha?

6 Ushobora kuba wemera ko dukwiriye kubabarira abandi, ariko wenda ukaba wumva ko atari ko buri gihe byoroha. Ibyo biterwa n’uko iyo umuntu yakosherejwe, akenshi yumva ababaye cyane. Ashobora kurakara, akumva yahemukiwe, agashaka  kurenganurwa, cyangwa akumva yakwihorera. Mu by’ukuri, hari abumva batazigera bababarira uwabakoshereje. None se niba nawe ari uko wiyumva, wakwitoza ute kubabarira nk’uko Yehova abidusaba?

SOBANUKIRWA IMPAMVU WIYUMVA UTYO

7, 8. Ni iki cyagufasha kubabarira abandi mu gihe bakoze ibintu bikakubabaza?

7 Mu gihe duhemukiwe cyangwa se tukaba dutekereza ko twahemukiwe, dushobora kumva tubabaye cyane. Hari umusore wasobanuye uko byamugendekeye igihe yari yarakaye. Yagize ati “navuye mu rugo, mvuga ko ntazigera mpagaruka. Icyo gihe hari mu mpeshyi, kandi uwo munsi hari hiriwe hameze neza. Nanyuze mu gahanda kari ahantu heza kandi hatuje, nuko ntangira gucururuka. Naje gusubira mu rugo nibaza icyari cyandakaje.” Nk’uko iyo nkuru ibigaragaza, ufashe igihe ukabanza ugatuza bityo ukarushaho kubona ibintu nk’uko biri, bishobora gutuma wirinda gukora ikintu wazicuza nyuma yaho.—Zab 4:4; Imig 14:29; Yak 1:19, 20.

8 Byagenda bite se ukomeje kubabara? Gerageza kumenya impamvu ubabaye. Ese byatewe n’uko warenganyijwe cyangwa umuntu akaba yagusuzuguye? Ese ni uko utekereza ko uwakubabaje yabikoze abigambiriye? Ese koko icyo yagukoreye ni kibi cyane? Kugerageza kumenya impamvu yatumye ubabara bizagufasha gutahura amahame yo muri Bibiliya yatuma ucururuka. Ibyo bishobora gutuma witwara nk’uko Yehova ashaka. (Soma mu Migani 15:28; 17:27.) Gutekereza utyo bishobora gutuma urushaho kubona ibintu mu buryo buhuje n’ukuri kandi bigatuma ubabarira. Ibyo bishobora kuba bitoroshye, ariko iyo ubikoze uba wemeye ko Ijambo ry’Imana risuzuma “ibitekerezo byo mu mutima [wawe] n’imigambi yawo,” kandi bituma wigana Yehova mu birebana no kubabarira.—Heb 4:12.

ESE BIRAKWIRIYE KO URAKARA?

9, 10. (a) Wakwitwara ute mu gihe wumva ko hari uwagukoshereje? (b) Gutinda kurakara no kubabarira bishobora bite gutuma uhindura uko wabonaga ibintu?

9 Hari ibintu byinshi bibaho mu buzima bituma umuntu arakara. Urugero, ushobora kuba utwaye imodoka, maze indi modoka igashaka kukugonga. Wabyitwaramo ute? Wumvise iby’abashoferi bagiye barakara cyane maze bagashyamirana na bagenzi babo. Ariko kandi, kubera ko wowe uri Umukristo, mu by’ukuri ntiwakwifuza kubigenza utyo.

10 Ibyiza ni uko wafata akanya ugatekereza mbere yo kugira icyo ukora. Ushobora kuba wagize uruhare mu byabaye kubera ko wari warangaye cyangwa imodoka y’uwo mushoferi ikaba yari ifite akabazo. Urwo rugero ruratwereka ko nitugerageza kwiyumvisha impamvu ikosa ryakozwe, tukazirikana ko dushobora kuba tutazi impamvu zose zatumye rikorwa kandi tukaba twiteguye kubabarira, bishobora gutuma tutarakara cyane cyangwa ngo dukabye kumva ko twahemukiwe. Mu Mubwiriza 7:9 hagira hati “ntukihutire kurakara mu mutima wawe, kuko kurakara biba mu mutima w’abapfapfa.” Ujye wirinda guhita urakara. Incuro nyinshi, dushobora gutekereza ko umuntu yadukoshereje abigambiriye kandi atari ko biri, ahubwo byatewe gusa n’uko adatunganye cyangwa tukaba twafashe ibintu uko bitari. Jya wibuka ko ushobora kuba utazi icyatumye avuga cyangwa akora ibintu runaka, maze urukundo rutume umubabarira. Nubigenza utyo uzishima cyane.—Soma muri 1 Petero 4:8.

‘AMAHORO YANYU NABAGARUKIRE’

11. Twebwe ababwiriza b’Ubwami tugomba kwitwara dute uko abantu bakwakira ubutumwa bwiza kose?

11 Wagaragaza ute umuco wo kumenya kwifata umuntu aramutse akubwiye nabi  mu gihe uri mu murimo wo kubwiriza? Igihe Yesu yoherezaga ababwiriza 70, yababwiye ko bagombaga kwifuriza amahoro buri nzu bari kwinjiramo. Yagize ati “niba irimo umuntu ukunda amahoro, amahoro yanyu azaba kuri we. Ariko niba nta wurimo, amahoro yanyu azabagarukira” (Luka 10:1, 5, 6). Turishima iyo abantu bitabiriye ubutumwa tubagezaho, kubera ko icyo gihe buba bushobora kubagirira akamaro. Icyakora, hari igihe bagaragaza ko badakunda amahoro. Icyo gihe twabigenza dute? Yesu yavuze ko no muri icyo gihe twagombye gukomeza kurangwa n’amahoro. Uko byagenda kose, twagombye kuva kuri buri nzu twumva dufite amahoro, uko abantu batwakira kose. Turamutse turakaye kubera ko batwakiriye nabi, ntitwakomeza kugira amahoro.

12. Dukurikije amagambo ya Pawulo ari mu Befeso 4:31, 32, ni iki twagombye gukora?

12 Jya wihatira gukomeza kurangwa n’amahoro mu mimerere iyo ari yo yose, atari mu murimo wo kubwiriza gusa. Ubusanzwe, kuba witeguye kubabarira abandi ntibisobanura ko ukwiriye kwemera ibikorwa byabo bibi cyangwa ngo wumve ko nta ngaruka mbi bigira ku bandi. Ahubwo bisobanura ko ureka gukomeza kubabazwa na byo. Ugomba kugerageza kugira amahoro yo mu mutima. Hari abantu bakomeza gutekereza ku bintu bibi abandi babakoreye maze bikababuza amahoro. Ntukemere kuganzwa n’ibitekerezo nk’ibyo. Ujye wibuka ko udashobora kugira ibyishimo mu gihe ukomeje kubika inzika. Bityo rero, ujye ubabarira.—Soma mu Befeso 4:31, 32.

JYA UKORA IBISHIMISHA YEHOVA

13. (a) Ni mu buhe buryo Umukristo ‘arunda amakara yaka’ ku mutwe w’umwanzi we? (b) Byagenda bite umuntu akubabaje ariko ugakomeza gutuza?

13 Hari igihe umuntu utari Umukristo ashobora kukubabaza. Ariko kandi, ushobora kumufasha kugira ngo ashishikazwe no kumenya icyo Bibiliya yigisha. Intumwa Pawulo yaranditse ati “umwanzi wawe nasonza umuhe ibyokurya, nagira inyota umuhe icyo kunywa, kuko nubigenza utyo uzaba umurunze amakara yaka ku mutwe. Ntimukemere kuneshwa n’ikibi, ahubwo ikibi mukomeze kukineshesha icyiza” (Rom 12:20, 21). Umuntu aramutse akubabaje ariko ugakomeza kugaragaza ubugwaneza, ushobora gutuma ahindura imyifatire ndetse akaba yakora ibikorwa birangwa n’ineza. Mu gihe ugerageje kumva umuntu wakubabaje, ukishyira mu mwanya we ndetse ukamugirira impuhwe, ushobora gutuma yifuza kumenya icyo Bibiliya yigisha. Uko byaba biri kose, iyo ukomeje gutuza kandi ukagaragaza ubugwaneza, bishobora gutuma uwo muntu yibaza impamvu ufite imyifatire itandukanye n’iy’abandi.—1 Pet 2:12; 3:16.

14. Niyo umuntu yaba yaragukoshereje cyane, kuki wagombye kwirinda kubika inzika?

14 Hari igihe biba bidakwiriye ko twifatanya n’abantu bamwe na bamwe. Muri abo hakubiyemo abigeze kuba mu itorero ariko bagakora ibyaha ntibihane, maze bagacibwa. Niba umuntu nk’uwo yaragukoshereje, kumubabarira bishobora kukugora cyane, ndetse n’iyo yakwicuza, kuko gukira ibikomere byo mu mutima bisaba igihe. Muri iyo mimerere, ushobora gukomeza gusenga Yehova kugira ngo atume ubasha kubabarira uwo muntu wagukoshereje ariko akaba yarihannye. Ubundi se, wabwirwa n’iki ibiri mu mutima w’uwo muntu? Yehova ni we wenyine uba ubizi. Agenzura ibyo umuntu agambirira, kandi yihanganira abanyabyaha (Zab 7:9; Imig 17:3). Ni yo mpamvu Ibyanditswe bigira biti “ntimukiture umuntu wese inabi yabagiriye. Mujye mukora ibigaragarira abantu bose ko ari byiza. Niba bishoboka ku rwanyu ruhande, mubane amahoro n’abantu bose. Bakundwa, ntimukihorere, ahubwo muhe umwanya umujinya  w’Imana, kuko handitswe ngo ‘guhora ni ukwanjye, ni jye uzitura, ni ko Yehova avuga’” (Rom 12:17-19). Twe ntituba tuzi ibyo Yehova azi, kandi Bibiliya itubuza gucira abandi urubanza (Mat 7:1, 2). Ariko kandi, ushobora kwizera ko Imana ari yo mucamanza utabera.

15. Ni iki kizatuma tudakomeza kurakarira abadukoshereje?

15 Mu gihe wumva wararenganyijwe, kandi ukumva utababarira uwagukoshereje ariko akaba yarihannye, byaba byiza wibutse ko na we atorohewe. Na we ni umuntu udatunganye (Rom 3:23). Yehova agirira impuhwe abantu bose badatunganye. Ku bw’ibyo, ukwiriye gusenga usabira uwagukoshereje. Gusenga dusabira uwadukoshereje bituma tudakomeza kumurakarira. Yesu na we yagaragaje ko tutagombye kugirira abandi inzika, niyo baba badukoshereje cyane. Yagize ati “mukomeze gukunda abanzi banyu kandi musenge musabira ababatoteza.”—Mat 5:44.

16, 17. Mu gihe abasaza b’Abakristo bemeje ko umunyabyaha yihannye, wagombye kubyifatamo ute, kandi kuki?

16 Yehova yahaye abasaza b’Abakristo inshingano yo gusuzuma niba uwakoze icyaha gikomeye yarihannye cyangwa atarihannye. Abo bavandimwe ntibaba bazi buri kantu kose nk’Imana, ariko bagerageza gufata umwanzuro uhuje n’amabwiriza atangwa mu Ijambo ryayo, kandi bakayoborwa n’umwuka wera. Ku bw’ibyo, umwanzuro bafata nyuma yo gusenga Yehova bamusaba kubafasha, uba uhuje n’uko abona ibintu.—Mat 18:18.

Umukristo agomba kuba yiteguye kubabarira

17 Mu mimerere nk’iyo, tugomba kuba indahemuka. Twagombye kwemera uko Yehova yakemuye icyo kibazo, maze tugashyigikira umwanzuro abasaza bafashe. Ese niba abasaza bemeje ko umuntu yihannye, uzamubabarira kandi ugaragaze ko ukimukunda (2 Kor 2:5-8)? Ibyo bishobora kutoroha, cyane cyane iyo ari wowe cyangwa mwene wanyu yakoshereje. Icyakora, niwiringira Yehova n’uburyo akemuramo ibibazo binyuze ku itorero, uzakora ibikwiriye. Uzagaragaza rwose ko witeguye kubabarira abandi.—Imig 3:5, 6.

18. Kubabarira bishobora kuguhesha izihe nyungu?

18 Abahanga mu buvuzi bw’indwara zo mu mutwe basobanukiwe ko kubabarira bigira akamaro. Bituma twumva tumeze neza kubera ko tudakomeza kurakara no kubabara. Nanone kandi, bituma dukomeza kugirana imishyikirano myiza n’abandi. Umuntu utababarira we agira ubuzima bubi, ntagirane n’abandi imishyikirano myiza kandi agahangayika. Ikiruta byose ariko, umuntu ubabarira agirana imishyikirano myiza na Data wo mu ijuru Yehova.—Soma mu Bakolosayi 3:12-14.