Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

“Umucamanza w’isi yose” buri gihe akora ibikwiriye

“Umucamanza w’isi yose” buri gihe akora ibikwiriye

“Icyo Gitare, umurimo wacyo uratunganye, inzira zacyo zose zihuje n’ubutabera.”​—GUTEG 32:4.

INDIRIMBO: 112, 89

1. Aburahamu yagaragaje ate ko yizeraga ubutabera bwa Yehova? (Reba ifoto ibimburira iki gice.)

“MBESE Umucamanza w’isi yose ntazakora ibikwiriye” (Intang 18:25)? Aburahamu ntiyabajije icyo kibazo bitewe n’uko yashidikanyaga. Ahubwo, yari yizeye adashidikanya ko Yehova yari gucira Sodomu na Gomora urubanza rukiranuka. Aburahamu yari azi neza ko Yehova adashobora ‘kurimburana umukiranutsi n’umunyabyaha.’ Aburahamu yumvaga ‘bitabaho’ ko Yehova akora ibintu nk’ibyo. Nyuma y’imyaka 400 ibyo bibaye, Yehova yavuze yiyerekezaho ati “icyo Gitare, umurimo wacyo uratunganye, inzira zacyo zose zihuje n’ubutabera. Ni Imana yiringirwa kandi itarenganya; irakiranuka kandi ntibera.”—Guteg 31:19; 32:4.

2. Kuki Yehova adashobora kugira uwo arenganya?

2 Kuki Aburahamu yiringiraga ko buri gihe Yehova aca imanza zitabera? Ni ukubera ko Yehova ari we ushyiraho amahame agenga ubutabera no gukiranuka. Mu Byanditswe by’igiheburayo, amagambo yahinduwemo ngo “ubutabera”  no “gukiranuka,” akunda gukoreshwa ari kumwe kubera ko asobanura kimwe. Birumvikana rero ko buri gihe Yehova aca imanza zitabera kubera ko ari we ushyiraho amahame y’ubutabera no gukiranuka. Bibiliya ivuga ko “akunda gukiranuka n’ubutabera.”—Zab 33:5.

3. Tanga urugero rugaragaza akarengane kabaho muri iyi si.

3 Abantu b’imitima itaryarya bahumurizwa no kumenya ko Yehova agira ubutabera kubera ko iyi si yuzuye akarengane. Urugero, hari abantu bagiye bafungwa imyaka myinshi bazira ibyaha batakoze, ariko nyuma yaho hakorwa ibizami bya ADN, bikaza kugaragara ko barenganaga. Nubwo akarengane nk’ako gashobora gutuma umuntu aba umurakare, hari akandi karengane Abakristo bashobora guhura na ko, kukihanganira bikabagora.

MU GIHE URENGANYIJWE N’ABAGIZE ITORERO

4. Ni iki gishobora kugerageza ukwizera k’Umukristo?

4 Abakristo baba biteze guhura n’akarengane muri iyi si ya Satani. Ariko, iyo tubonye ibintu bisa n’akarengane mu itorero, bishobora kugerageza ukwizera kwacu. Uzitwara ute niba utekereza ko warenganyijwe n’itorero cyangwa ko Umukristo mugenzi wawe yakurenganyije? Ese uzemera ko ibyo biguca intege?

5. Kuki tutagombye gutangazwa n’uko tubonye akarengane mu itorero?

5 Twese ntidutunganye kandi dukora amakosa. Ni yo mpamvu dushobora kurenganywa cyangwa natwe tukagira uwo turenganya mu itorero (1 Yoh 1:8). Nubwo ibyo bidakunze kubaho, Abakristo b’indahemuka ntibatangazwa n’uko babonye akarengane cyangwa ngo bacike intege. Yehova yaduhaye inama z’ingenzi zadufasha gukomeza kuba indahemuka no mu gihe abavandimwe na bashiki bacu baturenganyije.—Zab 55:12-14.

6, 7. Ni akahe karengane umuvandimwe Diehl yahuye na ko? Ni iki cyamufashije kwitwara neza muri icyo kibazo?

6 Reka dusuzume ibyabaye ku muvandimwe Willi Diehl wakoreye kuri Beteli y’i Berne mu Busuwisi guhera mu mwaka wa 1931. Mu mwaka wa 1946, yize Ishuri rya munani rya Gileyadi ryabereye i New york muri Amerika. Nyuma yaho yabaye umugenzuzi w’akarere mu Busuwisi. Diehl yaravuze ati “muri Gicurasi 1949, namenyesheje ibiro by’ishami by’i Berne ko nari ngiye gushaka umugore.” Ku biro by’ishami bamushubije iki? Bamubwiye ko yari guhagarika izindi nshingano zose, agasigara ari umupayiniya gusa. Diehl akomeza agira ati “sinari nemerewe gutanga disikuru . . . Hari n’abaretse kudusuhuza, mbese bakadufata nk’abaciwe.”

7 None se Diehl yabyitwayemo ate? Yaravuze ati “twari tuzi neza ko gushaka atari icyaha. Bityo twarasengaga cyane kandi tukiringira Yehova.” Imitekerereze idakwiriye ku birebana n’ishyingiranwa, amaherezo yarakosowe, maze Diehl yongera gusubirana inshingano ze. Yehova yaramugororeye kubera ko yakomeje kuba indahemuka. * Natwe rero, twagombye kwibaza tuti  “ese ndamutse mpuye n’akarengane nk’ako, nakwihangana ngategereza igihe Yehova azakemurira icyo kibazo? Cyangwa nakwishingikiriza ku buhanga bwanjye nkagerageza kucyikemurira?”—Imig 11:2; soma muri Mika 7:7.

8. Ni iki gishobora gutuma wibeshya ugatekereza ko warenganyijwe cyangwa ko hari undi muntu warenganyijwe?

8 Zirikana ko ushobora kwibeshya ukumva ko warenganyijwe cyangwa ko hari undi muntu warenganyijwe mu itorero. Ntidutunganye, bityo dushobora gufata ibintu uko bitari. Nanone dushobora kutamenya uko ibintu byose byagenze. Uko byaba biri kose, twaba twibeshya cyangwa tutibeshya, kwishingikiriza kuri Yehova mu isengesho no kumubera indahemuka, bizatuma ‘tutarakarira Yehova.’—Soma mu Migani 19:3.

9. Ni izihe ngero turi busuzume muri iki gice no mu gikurikira?

9 Nimucyo dusuzume ingero eshatu z’abagaragu b’Imana bavugwa muri Bibiliya barenganyijwe. Muri iki gice, turi busuzume ibibazo Yozefu umwuzukuruza wa Aburahamu yagiranye n’abavandimwe be. Mu gice gikurikira, tuzasuzuma ibyo Yehova yakoreye Ahabu umwami wa Isirayeli n’ibyabaye ku ntumwa Petero igihe yari muri Antiyokiya yo muri Siriya. Mu gihe dusuzuma izo ngero, ugende ureba amasomo yagufasha gukomeza kubona ibintu nk’uko Yehova abibona no kubumbatira ubucuti mufitanye, cyane cyane mu gihe wumva ko warenganyijwe.

YOZEFU YARARENGANYIJWE

10, 11. (a) Yozefu yarenganyijwe ate? (b) Igihe Yozefu yari muri gereza, yaboneyeho uburyo bwo gukora iki?

10 Yozefu wakoreraga Yehova mu budahemuka yararenganyijwe. Ntiyarenganyijwe n’abandi bantu gusa, ahubwo yanarenganyijwe n’abavandimwe be. Igihe Yozefu yari hafi kugira imyaka 20, abavandimwe be baramugurishije ajya kuba umucakara muri Egiputa (Intang 37:23-28; 42:21). Nyuma yaho igihe yari muri icyo gihugu cy’amahanga, bamubeshyeye ko yagerageje gufata umugore ku ngufu, afungwa ataburanye (Intang 39:17-20). Imyaka yamaze mu bucakara no muri gereza, yose hamwe igera kuri 13. Ibyabaye kuri Yozefu byadufasha bite mu gihe turenganyijwe na mugenzi wacu duhuje ukwizera?

11 Igihe Yozefu yari mu nzu y’imbohe, umuhereza wa divayi w’umwami na we yarafunzwe. Uwo muhereza wa divayi yarose inzozi maze Yozefu arazimusobanurira, amubwira ko yari kongera gusubizwa mu mwanya yahozemo kwa Farawo. Yozefu yaboneyeho no kumubwira icyatumye afungwa. Dushobora gukura amasomo y’ingirakamaro ku byo Yozefu yamubwiye no ku byo yirinze kumubwira.—Intang 40:5-13.

12, 13. (a) Ibyo Yozefu yabwiye umuhereza wa divayi, bigaragaza bite ko atari yarihebye? (b) Ni iki Yozefu atabwiye umuhereza wa divayi?

12 Soma mu Ntangiriro 40:14, 15. Zirikana ko Yozefu yavuze ko ‘yashimuswe.’ Biragaragara rwose ko yarenganyijwe. Nanone Yozefu yavuze ko atari yarakoze icyaha bamushinjaga  cyatumye afungwa. Ni yo mpamvu yasabye uwo muhereza wa divayi kuzamuvuganira kwa Farawo, kugira ngo ‘azamukuze mu nzu y’imbohe.’

13 Ese ibyo Yozefu yavuze bigaragaza ko yari yarihebye? Oya rwose! Yari azi neza ko yari yararenganyijwe. Yasobanuriye neza umuhereza wa divayi uko byamugendekeye, kuko yashoboraga kumufasha. Icyakora, zirikana ko nta hantu na hamwe Bibiliya igaragaza ko haba hari umuntu Yozefu yabwiye ko abavandimwe be ari bo bari baramushimuse. Na Farawo ubwe ntiyabimubwiye. Igihe abavandimwe ba Yozefu bazaga muri Egiputa bakiyunga na we, Farawo yabasabye gutura muri Egiputa kugira ngo abahe ku ‘byiza byo mu gihugu.’—Intang 45:16-20.

Kuvuga abandi nabi bishobora gutuma ibintu birushaho kuzamba (Reba paragarafu ya 14)

14. Nubwo twaba twararenganyijwe mu itorero, ni iki kizatuma twirinda gukwirakwiza amazimwe?

14 Igihe Umukristo yumva ko yarenganyijwe, yagombye kwitonda kugira ngo atagwa mu mutego wo gukwirakwiza amazimwe. Birumvikana ko twagombye gusaba abasaza ubufasha no kubamenyesha mu gihe umwe mu bagize itorero yakoze icyaha gikomeye (Lewi 5:1). Icyakora, incuro nyinshi iyo abavandimwe bagiranye ibibazo bidakomeye, bashobora kubikemura bitabaye ngombwa ko biyambaza undi muntu cyangwa abasaza. (Soma muri Matayo 5:23, 24; 18:15.) Nimucyo tujye tuba indahemuka, dukemure ibibazo dukurikije amahame ya Bibiliya. Nyuma y’igihe dushobora kubona ko burya tutarenganyijwe. Icyo gihe tuzishimira ko tutaremereje ibintu ngo tuvuge nabi Umukristo mugenzi wacu. Twagombye kwibuka ko niyo twaba dufite ukuri cyangwa twibeshya, nta na rimwe kuvuga abandi nabi bigira icyo bigeraho. Nitubera indahemuka Yehova n’abavandimwe bacu, bizaturinda  gukora amakosa nk’ayo. Umwanditsi wa zaburi yavuze iby’umuntu “ugendera mu nzira iboneye” agira ati “ntiyigeze asebanya akoresheje ururimi rwe. Ntiyigeze agirira mugenzi we nabi, kandi ntiyigeze aharabika incuti ye magara.”—Zab 15:2, 3; Yak 3:5.

UBUCUTI UFITANYE NA YEHOVA NI BWO BW’INGENZI

15. Ubucuti Yozefu yari afitanye na Yehova bwamumariye iki?

15 Ubucuti Yozefu yari afitanye na Yehova, butwigisha irindi somo ry’ingenzi. Mu myaka 13 yose yamaze arenganywa, yakomeje kubona ibintu nk’uko Yehova abibona (Intang 45:5-8). Ntiyigeze yumva ko Yehova ari we wamutezaga ibyo bibazo. Nubwo Yozefu yibukaga ibibazo yanyuzemo, ntiyigeze yemera ko bituma aba umurakare. Icy’ingenzi kurushaho, ni uko atigeze yemera ko kudatungana n’amakosa y’abandi bimutandukanya na Yehova. Kuba Yozefu yarabaye indahemuka byatumye Yehova amurenganura amuha umugisha we n’umuryango we.

16. Kuki tugomba kurushaho kwegera Yehova mu gihe twarenganyijwe n’abagize itorero?

16 Natwe tugomba guha agaciro ubucuti dufitanye na Yehova kandi tukabubungabunga. Ntituzigere na rimwe twemera ko kudatungana kw’abavandimwe bacu, kudutandukanya n’Imana yacu dukunda kandi dusenga (Rom 8:38, 39). Ahubwo Umukristo mugenzi wacu naturenganya, tuzigane Yozefu, turusheho kwegera Yehova kandi twihatire kubona ibintu nk’uko abibona. Iyo twakoze ibishoboka byose ngo dukemure ikibazo mu buryo buhuje n’Ibyanditswe, tuba tugomba kukirekera mu maboko ya Yehova, tukiringira ko azagikemura mu buryo bukwiriye no mu gihe gikwiriye.

IZERE “UMUCAMANZA W’ISI YOSE”

17. Twagaragaza dute ko twiringira “Umucamanza w’isi yose”?

17 Igihe cyose tukiri muri iyi si ishaje, tuzahura n’akarengane. Nubwo bidakunze kubaho, wowe cyangwa mugenzi wawe mushobora kubona akarengane mu itorero cyangwa kakabageraho. Ibyo ntibizaguce intege (Zab 119:165). Ahubwo, uzakomeze kubera Imana indahemuka, uyisenge kandi uyishingikirizeho. Tujye twemera twicishije bugufi ko hari igihe tuba tutazi neza uko ibintu byagenze. Tuzi neza ko dushobora kubona ibintu mu buryo butari bwo kubera ko tudatunganye. Urugero rwa Yozefu rwatwigishije ko tutagomba kuvuga nabi abandi kuko nta kindi bimara uretse gutuma ibintu birushaho kuzamba. Aho kugira ngo twikemurire ibibazo, tujye twiyemeza kuba indahemuka kandi dutegereze igihe Yehova azabikemurira. Ibyo bizatuma atwemera kandi aduhe imigisha nk’uko yayihaye Yozefu. Dushobora rwose kwiringira tudashidikanya ko “Umucamanza w’isi yose,” azahora akora ibikwiriye kubera ko ‘inzira ze zose zihuje n’ubutabera.’—Intang 18:25; Guteg 32:4.

18. Ni iki tuzasuzuma mu gice gikurikira?

18 Mu gice gikurikira, tuzasuzuma izindi ngero ebyiri ziboneka muri Bibiliya z’abagaragu ba Yehova barenganyijwe. Izo nkuru zizatwereka ukuntu kwicisha bugufi no kubabarira bidufasha kwigana ubutabera bwa Yehova.

^ par. 7 Inkuru y’ibyabaye mu mibereho ya Willi Diehl yasohotse mu Munara w’Umurinzi wo ku itariki ya 1 Ugushyingo 1991, mu gifaransa.