UMUNARA W’UMURINZI WO KWIGWA Mata 2017

Iyi gazeti irimo ibice bizigwa kuva itariki ya 29 Gicurasi kugeza ku ya 2 Nyakanga 2017.

“Ujye uhigura icyo wahize”

Umuhigo ni iki? Ibyanditswe bivuga iki ku birebana no guhigira Imana umuhigo?

Ubwami bw’Imana nibuza, hazavaho iki?

Bibiliya iravuga iti “isi irashirana n’irari ryayo, ariko ukora ibyo Imana ishaka ahoraho iteka ryose.” Ariko se isi irimo ‘ishira,’ ikubiyemo iki?

INKURU IVUGA IBYABAYE MU MIBEREHO

Niyemeje kuba umusirikare wa Kristo

Demetrius Psarras yafunzwe azira kutitwaza intwaro. Ariko yakomeje guhesha Imana ikuzo nubwo yahanganye n’ibitotezo.

“Umucamanza w’isi yose” buri gihe akora ibikwiriye

Kuki Imana idashobora kugira uwo irenganya? Kuki kubimenya ari iby’ingenzi ku Bakristo bo muri iki gihe?

Ese ubona ubutabera nk’uko Yehova abubona?

Niba dushaka kubona ubutabera nk’uko Imana ibubona, tugomba kwicisha bugufi no kubabarira

Iyo witanze bituma Yehova asingizwa

Imana ishoborabyose iha agaciro imihati abagaragu bayo bashyiraho kugira ngo basohoze umugambi wayo.