UMUNARA W’UMURINZI—WO KWIGWA Ukuboza 2018

Iyi gazeti irimo ibice bizigwa kuva ku itariki ya 4 Gashyantare kugeza ku ya 3 Werurwe 2019.

“Ni aho muri Paradizo!”

Wowe wumva Paradizo ari iki? Ese wemera ko izabaho?

Ibibazo by’abasomyi

“Ijuru rya gatatu” rivugwa mu 2 Abakorinto 12:2, risobanura iki?

Ese uribuka?

Ese wasomye amagazeti y’Umunara w’Umurinzi aherutse gusohoka? Ngaho reba niba ubyibuka

Jya wubaha “icyo Imana yateranyirije hamwe”

Ni iyihe mpamvu imwe rukumbi ishingiye ku Byanditswe, ishobora gutuma umuntu atana n’uwo bashakanye, kandi akaba yemerewe kongera gushaka?

“Yehova yatugiriye neza”

Soma inkuru y’ubuzima bwa Jean-Marie Bockaert n’umugore we Danièle, bamaze imyaka 50 bakora kuri Beteli yo mu Bufaransa.

Rubyiruko, Umuremyi wanyu yifuza ko mugira ibyishimo

Ni ibihe bintu bine byafasha abakiri bato kugira ibyishimo kandi bakagira icyo ageraho mu buzima?

Rubyiruko, mushobora kugira icyo mugeraho mu buzima

Amagambo avugwa muri Zaburi ya 16 yafasha ate abakiri bato kugira ubuzima bwiza mu gihe kizaza?

“Umukiranutsi azanezererwa Yehova”

Twakora iki ngo dukomeze kugira ibyishimo no mu gihe duhanganye n’ibigeragezo?

Irangiro ry’ingingo zasohotse mu Munara w’Umurinzi na Nimukanguke! mu mwaka wa 2018

Irangiro ry’ingingo zose zasohotse mu mwaka wa 2018 mu magazeti y’Umunara w’Umurinzi na Nimukanguke! Zitondetswe hakurikijwe uko zikurikirana.