Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

IGICE CYO KWIGWA CYA 46

Ese wita ku ngabo yawe nini yo kwizera?

Ese wita ku ngabo yawe nini yo kwizera?

“Mwitwaze ingabo nini yo kwizera.”—EFE 6:16.

INDIRIMBO YA 119 Tugomba kugira ukwizera

INSHAMAKE *

1-2. (a) Dukurikije ibivugwa mu Befeso 6:16, kuki dukeneye “ingabo nini yo kwizera”? (b) Ni ibihe bibazo turi busuzume?

ESE ufite “ingabo nini yo kwizera”? (Soma mu Befeso 6:16.) Nta gushidikanya ko uyifite. Nk’uko ingabo nini ikingira igice kinini cy’umubiri, ukwizera kwawe na ko kukurinda ibintu bibi byo muri iyi si, urugero nk’ubusambanyi, urugomo n’ikindi kintu cyose kidahuje n’amahame y’Imana.

2 Icyakora turi mu “minsi y’imperuka,” kandi tuzakomeza guhura n’ibigeragezo (2 Tim 3:1). Ni iki cyagufasha kumenya ko ingabo yawe yo kwizera imeze neza? Wakora iki ngo ukomeze kugira ukwizera gukomeye? Reka tubisuzume.

JYA UGENZURA INGABO YAWE

Iyo abasirikare babaga bavuye ku rugamba, basanaga ingabo zabo (Reba paragarafu ya 3)

3. Ni iki abasirikare bakoreraga ingabo zabo, kandi kuki?

3 Mu bihe bya Bibiliya, akenshi abasirikare babaga bafite ingabo zifubikishijwe uruhu. Abo basirikare bazisigaga amavuta kugira ngo urwo ruhu rudakanyarara kandi ibice byazo bikozwe mu cyuma ntibitore umugese. Iyo umusirikare yabonaga ko ingabo ye yangiritse, yarayisanaga kugira ngo ahore yiteguye urugamba. Ibyo bifitanye iyihe sano n’ukwizera kwawe?

4. Kuki wagombye guhora ugenzura ingabo yawe yo kwizera, kandi se wabikora ute?

4 Nk’uko abo basirikare ba kera bitaga ku ngabo zabo, nawe ugomba guhora ugenzura ingabo yawe yo kwizera kandi ukayitaho kugira ngo uhore witeguye urugamba. Twebwe Abakristo turwana intambara yo mu buryo bw’umwuka, kandi mu banzi bacu harimo n’imyuka mibi (Efe 6:10-12). Ni wowe ubwawe ugomba kwita ku ngabo yawe yo kwizera. Wakora iki ngo ugire ukwizera gukomeye, kuzagufasha guhangana n’ibigeragezo? Mbere na mbere ugomba gusenga Imana uyisaba kugufasha. Hanyuma ugomba kwisuzuma ukoresheje Ijambo ryayo kugira ngo umenye uko ikubona (Heb 4:12). Bibiliya igira iti: “Jya wiringira Yehova n’umutima wawe wose kandi ntukishingikirize ku buhanga bwawe” (Imig 3:5, 6). Noneho tekereza ku myanzuro uherutse gufata. Urugero, ese uherutse guhura n’ibibazo bisaba amafaranga? None se watekereje ku isezerano riri mu Baheburayo 13:5, aho Yehova yavuze ati: “Sinzagusiga rwose kandi sinzagutererana”? Ese iryo sezerano ryatumye wiringira ko Yehova yari kuzagufasha? Niba warabikoze, ingabo yawe yo kwizera imeze neza rwose.

5. Ni iki ushobora kubona ugenzuye ukwizera kwawe?

5 Nugenzura ukwizera kwawe witonze, ushobora kuzatangazwa n’ibyo uzabona. Ushobora gutungurwa n’uko hari intege nke ufite utari uzi. Urugero, ushobora gusanga ukwizera kwawe kwaracogoye bitewe no guhangayika bikabije, ibinyoma no gucika intege. None se nusanga ari uko bimeze, uzakora iki ngo ugire ukwizera gukomeye?

IRINDE GUHANGAYIKA BIKABIJE, IBINYOMA NO GUCIKA INTEGE

6. Ni ibihe bintu bishobora kuduhangayikisha kandi bikaba bifite ishingiro?

6 Hari igihe guhangayika biba bifite ishingiro. Urugero, dushobora guhangayikishwa n’icyo twakora ngo dushimishe Yehova na Yesu, kandi byaba bikwiriye (1 Kor 7:32). Iyo twakoze icyaha gikomeye, duhangayikishwa n’icyo twakora ngo twongere kugirana ubucuti n’Imana (Zab 38:18). Nanone duhangayikishwa no gushimisha uwo twashakanye n’uko twakwita ku bagize umuryango wacu hamwe n’Abakristo bagenzi bacu.—1 Kor 7:33; 2 Kor 11:28.

7. Dukurikije ibivugwa mu Migani 29:25, kuki tutagomba gutinya abantu?

7 Guhangayika bikabije bishobora kwangiza ukwizera kwacu. Urugero, dushobora guhora duhangayitse twibaza niba tuzabona ibyokurya n’imyambaro bihagije (Mat 6:31, 32). Ibyo bishobora gutuma dutangira kwiruka inyuma y’ubutunzi. Bishobora no gutuma dutangira gukunda amafaranga. Nitwemera ko ibyo bitubaho, bizatuma tudakomeza kwizera Yehova mu buryo bwuzuye, maze byangize ubucuti dufitanye na we (Mar 4:19; 1 Tim 6:10). Nanone dushobora guhangayika bikabije, bitewe n’uko twifuza kwemerwa n’abantu. Ibyo bishobora gutuma dutinya ko abantu badukoba cyangwa ko badutoteza, aho gutinya kubabaza Yehova. Niba tutifuza ko ibyo bitubaho, tugomba kwinginga Yehova akaduha ukwizera n’ubutwari kugira ngo dushobore guhangana n’icyo kigeragezo.—Soma mu Migani 29:25; Luka 17:5.

(Reba paragarafu ya 8) *

8. Twakora iki mu gihe twumvise ibinyoma batuvugaho?

8 Satani, ari we “se w’ibinyoma,” akoresha abayoboke be kugira ngo bakwirakwize ibinyoma biharabika Yehova n’abavandimwe na bashiki bacu (Yoh 8:44). Urugero, abahakanyi bakwirakwiza ibinyoma bagamije guharabika umuryango wa Yehova bakoresheje interineti, tereviziyo n’ibindi bitangazamakuru. Ibyo binyoma ni bimwe mu bigize ‘imyambi ya [Satani] yaka umuriro’ (Efe 6:16). Twakora iki mu gihe twumvise ibyo binyoma? Tugomba kubyima amatwi, kubera ko twizera Yehova n’abavandimwe bacu. Mu by’ukuri, twirinda gushyikirana n’abahakanyi. Twirinda ko hagira ikintu gituma tujya impaka na bo, ndetse no mu gihe twaba tubitewe n’amatsiko gusa.

9. Gucika intege bishobora kutugiraho izihe ngaruka?

9 Gucika intege bishobora kwangiza ukwizera kwacu. Ntidushobora kwirengagiza ibibazo dufite. Mu by’ukuri turamutse tubyirengagije, ntibyaba bikwiriye. Ariko nanone ntitukemere ko biduherana. Guhangana n’ibibazo dufite bishobora gutuma rimwe na rimwe twumva ducitse intege. Ibyo biramutse bitubayeho, twakwibagirwa ibintu byiza byose Yehova yadusezeranyije (Ibyah 21:3, 4). Nanone bishobora gutuma tureka kumukorera (Imig 24:10). Ariko ibyo ntibikatubeho!

10. Ibaruwa mushiki wacu yanditse ikwigisha iki?

10 Reka dufate urugero rwa mushiki wacu wo muri Amerika wita ku mugabo we urwaye indwara ikomeye. Akora iki kugira ngo agire ukwizera gukomeye? Yandikiye ikicaro gikuru agira ati: “Ibibazo dufite biraduhangayikisha kandi rimwe na rimwe bikaduca intege, ariko dufite ibyiringiro bihamye. Nshimira Yehova kubera inyigisho zose aduha kugira ngo tugire ukwizera gukomeye kandi adutere inkunga. Izo nama atugira n’inkunga adutera, tuba tubikeneye rwose. Bidufasha gukomeza kumukorera no kwihanganira ibigeragezo Satani aduteza.” Ibyo uyu mushiki wacu yavuze bitwigisha ko hari icyo twakora kugira ngo tudakomeza gucika intege. Twakora iki? Jya ubona ko ibigeragezo uhanganye na byo biturutse kuri Satani. Jya wiringira ko Yehova ashobora kuguhumuriza. Nanone uge uha agaciro inyigisho aduha.

Ese “ingabo [yawe] nini yo kwizera” uyitaho? (Reba paragarafu ya 11) *

11. Ni ibihe bibazo twakwibaza kugira ngo tumenye niba dufite ukwizera gukomeye?

11 Ese ubona ukwiriye kugira icyo ukora kugira ngo ugire ukwizera gukomeye? Ese mu mezi ashize, hari ibibazo wahuye na byo, ariko wirinda guhangayika bikabije? Ese wirinze gutega amatwi ibinyoma by’abahakanyi no kujya impaka na bo? Ese hari ibintu byaba byaraguciye intege, ariko ukabitsinda? Niba warabishoboye, bigaragaza ko ufite ukwizera gukomeye. Icyakora tugomba kuba maso kubera ko Satani afite izindi ntwaro akoresha ngo aturwanye. Reka turebe imwe muri zo.

IRINDE GUKUNDA UBUTUNZI

12. Ni izihe ngaruka gukunda ubutunzi bishobora kugira?

12 Gukunda ubutunzi bishobora kuturangaza bigatuma tudakomeza kugira ukwizera gukomeye, ntidukorere Yehova uko bikwiriye. Intumwa Pawulo yaranditse ati: “Nta musirikare wivanga mu mirimo idafitanye isano n’umwuga we agamije kwironkera inyungu, ushobora kwemerwa n’uwamuhaye umurimo” (2 Tim 2:4). Abasirikare b’Abaroma ntibari bemerewe gukora imirimo y’ubucuruzi. Byari kugenda bite, iyo hagira umusirikare wirengagiza iryo tegeko?

13. Kuki umusirikare atari yemerewe gukora imirimo y’ubucuruzi?

13 Tekereza kuri uru rugero. Buri gitondo hari abasirikare bitoza kurwanisha inkota, ariko umwe muri bo ntaba ahari. Aba yibereye mu mugi, acuruza ibiribwa. Ku mugoroba, ba basirikare baba basuzuma niba intwaro zabo zimeze neza kandi bagatyaza inkota zabo. Ariko wa wundi we aba yibereye aho acururiza, atunganya ibiribwa azagurisha bukeye bwaho. Byagenda bite se muri icyo gitondo, umwanzi abateye abatunguye? Ni uwuhe musirikare wakwitwara neza ku rugamba, bityo agashimisha umukuru wabo? None se muri abo basirikare ni uwuhe wakwifuza kujyana na we ku rugamba? Ese ni wa wundi wabaga yigiriye gucuruza, cyangwa ni umwe muri ba bandi bitoje?

14. Twe abasirikare ba Kristo, ni iki duha agaciro?

14 Twe tumeze nk’abo basirikare beza. Ikintu tubona ko ari ik’ingenzi kurusha ibindi, ni ugushimisha abayobozi bacu, ari bo Yehova na Kristo. Tubona ko kubashimisha ari byo bifite agaciro kenshi, kurusha ikindi kintu cyose isi ya Satani yaduha. Dukora uko dushoboye kose kugira ngo tubone igihe n’imbaraga byo gukorera Yehova, kandi tugakora ibisabwa byose kugira ngo ingabo yacu yo kwizera ndetse n’izindi ntwaro zose zituruka ku Mana bibe bimeze neza.

15. Ni uwuhe muburo Pawulo yaduhaye, kandi se kuwumvira byatugirira akahe kamaro?

15 Tugomba guhora turi maso. Kubera iki? Intumwa Pawulo yaduhaye umuburo uvuga ko ‘abamaramaje kuba abakire bayoba bakava mu byo kwizera’ (1 Tim 6:9, 10). Ijambo ‘kuyoba,’ rigaragaza ko guhatanira gutunga ibintu tudakeneye bishobora kuturangaza. Ibyo byatuma tugira “irari ryinshi ry’ubupfu ryangiza.” Aho kwemera ko iryo rari rishinga imizi mu mutima wacu, tugomba kwibuka ko ari intwaro Satani akoresha kugira ngo ukwizera kwacu gucogore.

16. Inkuru yo muri Mariko 10:17-22 yagombye gutuma dutekereza ku bihe bibazo?

16 Reka tuvuge ko dufite amafaranga ashobora gutuma tugura ibintu byinshi. Ese turamutse tuguze ibintu twumva dukunze ariko tukaba tutabikeneye, twaba dukoze nabi? Si ko biri byanze bikunze. Ariko tekereza kuri ibi: Ese nubwo twaba dufite amafaranga yo kugura ikintu runaka, dufite igihe n’imbaraga byo kugikoresha no kukitaho? Ese ntidushobora kugera aho tugakunda ibintu dutunze mu buryo bukabije? Ese gukunda ibyo bintu ntibishobora gutuma tumera nk’umusore wanze kumvira Yesu igihe yamusabaga gukora byinshi mu murimo w’Imana? (Soma muri Mariko 10:17-22.) Icyarushaho kutubera kiza, ni ukugira ubuzima bworoheje, maze igihe cyacu n’imbaraga zacu tukabikoresha dukora ibyo Imana ishaka!

FATA INGABO YAWE YO KWIZERA UYIKOMEZE

17. Ni iki tutagomba kwibagirwa?

17 Ntituzigere na rimwe twibagirwa ko turi mu ntambara, kandi ko buri munsi tugomba guhora twiteguye urugamba (Ibyah 12:17). Abavandimwe na bashiki bacu ntibashobora kudutwaza ingabo yacu yo kwizera. Ni twe ubwacu tugomba kuyitwara.

18. Kuki abasirikare ba kera bafataga ingabo zabo bakazikomeza?

18 Kera iyo umusirikare yabaga yabaye intwari ku rugamba, yatabarukanaga ishema n’isheja. Ariko iyo bamwamburaga ingabo ye, yatahanaga ikimwaro. Umuhanga mu by’amateka w’Umuroma witwaga Tacite yaranditse ati: “Iyo umusirikare bamwamburaga ingabo ye, yabaga asebye bidasubirwaho.” Iyo ni imwe mu mpamvu zatumaga abasirikare bafata ingabo zabo bakazikomeza.

Kugira ngo mushiki wacu afate ingabo ye yo kwizera ayikomeze, asoma Ijambo ry’Imana, akajya mu materaniro buri gihe kandi akabwiriza ashyizeho umwete (Reba paragarafu ya 19)

19. Ni iki cyadufasha gufata ingabo yacu yo kwizera tukayikomeza?

19 Ni iki kizadufasha gufata ingabo yacu yo kwizera tukayikomeza? Ni ukujya mu materaniro buri gihe kandi tukabwira abandi iby’izina rya Yehova n’Ubwami bwe (Heb 10:23-25). Nanone tugomba gusoma Ijambo ry’Imana buri munsi, kandi tugasenga Yehova kugira ngo adufashe gukurikiza ibyo rivuga (2 Tim 3:16, 17). Nitubikora, nta ntwaro n’imwe Satani azakoresha ngo atume tubura ubuzima bw’iteka (Yes 54:17). “Ingabo [yacu] nini yo kwizera” izaturinda. Tuzagira ubutwari, dukomeze gukorana n’abavandimwe bacu dufatanye urunana. Nanone tuzatsinda intambara turwana buri munsi yo gukomeza kugira ukwizera gukomeye, kandi Yesu namara kunesha Satani n’abayoboke be, tuzaterwa ishema no kuba twaramushyigikiye.—Ibyah 17:14; 20:10.

INDIRIMBO YA 118 “Twongerere ukwizera”

^ par. 5 Abasirikare ba kera babaga bakeneye ingabo yo kwikingira. Ukwizera kwacu twakugereranya n’ingabo idukingira. Kimwe n’uko abasirikare babaga bagomba kwita ku ngabo zabo, natwe tugomba kwita ku kwizera kwacu kugira ngo guhore gukomeye. Iki gice kigaragaza icyo twakora kugira ngo “ingabo [yacu] nini yo kwizera” ihore imeze neza.

^ par. 58 IBISOBANURO BY’AMAFOTO: Kuri tereviziyo hagiyemo ikiganiro kivuga ibintu abahakanyi bavuga ku Bahamya ba Yehova, maze umuryango w’Abahamya uhita uyizimya

^ par. 60 IBISOBANURO BY’AMAFOTO: Nyuma yaho muri gahunda y’iby’umwuka, umutware w’umuryango akoresheje Bibiliya kugira ngo afashe abagize umuryango we kugira ukwizera gukomeye.