Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

Ubitekerezaho iki?

Ubitekerezaho iki?

Ese Bibiliya yagufasha kuba inshuti y’Imana?

UKO BAMWE BABIBONA

Bumva ko tudashobora kuba inshuti z’Imana kuko turi abanyabyaha. Abandi bavuga ko Imana itatwitaho. Wowe se ubibona ute?

ICYO BIBILIYA IBIVUGAHO

“Abakiranutsi ni bo nkoramutima” z’Imana (Imigani 3:32). Iyo twumviye Imana, tuba inshuti zayo.

IBINDI BIBILIYA YIGISHA

  • Imana yifuza ko tuba inshuti zayo. —Yakobo 4:8.

  • Imana yiteguye kudufasha no kutubabarira kuko ari inshuti yacu.—Zaburi 86:5.

  • Inshuti z’Imana zikunda ibyo ikunda, zikanga ibyo yanga.—Abaroma 12:9.