Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

Uko Urwibutso rudufasha kunga ubumwe

Uko Urwibutso rudufasha kunga ubumwe

“Mbega ukuntu ari byiza kandi bishimishije ko abavandimwe babana bunze ubumwe!”​—ZAB 133:1.

INDIRIMBO: 18, 14

1, 2. Ni ikihe gikorwa kizatuma abantu benshi bunga ubumwe mu mwaka wa 2018, kandi se kubera iki? (Reba ifoto ibimburira iki gice.)

KU ITARIKI ya 31 Werurwe 2018, izuba rirenze, abagaragu b’Imana n’abandi benshi bazahurira hamwe kugira ngo bizihize umunsi mukuru uba buri mwaka w’Ifunguro ry’Umwami rya Nimugoroba. Icyo gihe, abantu babarirwa muri za miriyoni bazateranira hamwe kugira ngo bizihize Urwibutso rw’urupfu rwa Kristo. Uwo munsi mukuru uba buri mwaka, ni wo utuma abantu bunga ubumwe mu buryo butangaje, kuruta ibindi bintu byose bibera ku isi.

2 Yehova na Yesu bagomba rwose kuba bishima iyo babona abantu babarirwa muri za miriyoni bo hirya no hino ku isi, bateranira hamwe buri saha kugira ngo bizihize uwo munsi mukuru. Bibiliya yari yarahanuye ko “imbaga y’abantu benshi umuntu adashobora kubara, bakomoka mu mahanga yose no mu miryango yose no mu moko yose n’indimi zose,” bari kurangurura bati: “agakiza tugakesha Imana yacu yicaye ku ntebe y’ubwami n’Umwana w’intama” (Ibyah 7:9, 10). Kuba buri mwaka Urwibutso  rutuma abantu babarirwa muri za miriyoni basingiza Yehova na Yesu, ni ibintu bihebuje rwose!

3. Ni ibihe bibazo turi busuzume muri iki gice?

3 Muri iki gice turi busuzume ibibazo bikurikira: (1) Ni iki buri wese yakora kugira ngo yitegure Urwibutso kandi ruzamugirire akamaro? (2) Urwibutso rufasha rute abagize ubwoko bw’Imana kunga ubumwe? (3) Ni iki buri wese yakora ngo yimakaze ubumwe? (4) Ese hazabaho Urwibutso rwa nyuma? Niba ruzabaho se, ruzaba ryari?

UKO WAKWITEGURA URWIBUTSO KANDI RUKAKUGIRIRA AKAMARO

4. Kuki tugomba gukora ibishoboka byose ngo tuge mu Rwibutso?

4 Tekereza impamvu tugomba kwizihiza Urwibutso. Ibuka ko amateraniro ari kimwe mu bigize gahunda yo gusenga Yehova. Nta gushidikanya ko Yehova na Yesu bishimira abantu bose bihatira kwizihiza uwo munsi mukuru w’ingenzi uba buri mwaka. Tuba twifuza kwereka Yehova na Yesu ko nta kintu cyatubuza kuza mu Rwibutso, keretse mu gihe biba bidashoboka rwose. Iyo ibikorwa byacu bigaragaza ko tubona ko amateraniro ari ay’ingenzi, tuba duha Yehova impamvu yo kugumisha amazina yacu mu ‘gitabo cy’urwibutso,’ ni ukuvuga ‘igitabo cy’ubuzima’ kirimo amazina y’abantu bose bazabona ubuzima bw’iteka.—Mal 3:16; Ibyah 20:15.

5. Uko tugenda twegereza umunsi w’Urwibutso, twakwisuzuma dute ngo ‘turebe niba tukiri mu byo kwizera’?

5 Uko tugenda twegereza umunsi w’Urwibutso, dushobora kugena igihe cyo gusenga kandi tugatekereza twitonze ku bucuti dufitanye na Yehova. (Soma mu 2 Abakorinto 13:5.) Twabikora dute? Twabikora ‘twisuzuma tukareba niba tukiri mu byo kwizera.’ Dushobora kwibaza tuti: “Ese koko nemera ko ndi mu muryango umwe rukumbi Yehova akoresha asohoza ibyo ashaka? Ese nkora ibyo nshoboye byose nkabwiriza ubutumwa bwiza bw’Ubwami? Ese ibyo nkora bigaragaza ko nemera ko turi mu minsi y’imperuka kandi ko ubutegetsi bwa Satani buri hafi kuvaho? Ese ndakizera Yehova na Yesu nk’uko nabizeraga igihe niyeguriraga Yehova” (Mat 24:14; 2 Tim 3:1; Heb 3:14)? Gutekereza ku bisubizo by’ibyo bibazo, bizadufasha gukomeza kwisuzuma.

6. (a) Ni ubuhe buryo bumwe rukumbi buzatuma tubona ubuzima bw’iteka? (b) Umusaza umwe yitegura ate Urwibutso buri mwaka? Wamwigana ute?

6 Jya usoma ingingo zisobanura akamaro k’Urwibutso kandi uzitekerezeho. (Soma muri Yohana 3:16; 17:3.) Uburyo bumwe rukumbi buzatuma tubona ubuzima bw’iteka, ni ‘ukumenya’ Yehova kandi ‘tukizera’ Yesu, Umwana we w’ikinege. Mu gihe witegura Urwibutso, ushobora kwiyigisha ingingo zituma urushaho kwegera Yehova na Yesu. Reka dufate urugero rw’umuvandimwe umaze igihe kinini ari umusaza w’itorero. Amaze imyaka myinshi akusanya ingingo zo mu Munara w’Umurinzi zivuga iby’Urwibutso n’urukundo Yehova na Yesu batugaragarije. Iyo habura ibyumweru bike ngo Urwibutso rube, arongera akazisoma kandi agatekereza ku kamaro k’Urwibutso. Hari igihe yongeramo ingingo imwe cyangwa ebyiri. Uwo musaza yabonye ko iyo yongeye gusoma izo ngingo, akanasoma imirongo y’Ibyanditswe isomwa mu gihe cy’Urwibutso kandi akayitekerezaho, yunguka ibintu bishya buri mwaka. Ik’ingenzi kurushaho, bituma yumva arushijeho gukunda Yehova na Yesu. Nawe uramutse wiyigishije muri ubwo buryo, bishobora gutuma urushaho gukunda Yehova na Yesu. Nanone bizatuma urushaho kubashimira ku bw’ibyo bakoze kandi Urwibutso ruzarushaho kukugirira akamaro.

 URWIBUTSO RUDUFASHA KUNGA UBUMWE

7. (a) Mu ijoro Yesu yatangirijeho Ifunguro ry’Umwami rya Nimugoroba, yasenze asaba iki? (b) Ni iki kigaragaza ko Yehova yashubije isengesho rya Yesu?

7 Mu ijoro Yesu yatangirijeho Ifunguro ry’Umwami rya Nimugoroba, yasenze asaba ko abigishwa be bakunga ubumwe nk’uko we na Se bunze ubumwe. (Soma muri Yohana 17:20, 21.) Yehova yashubije iryo sengesho ry’Umwana we akunda, none ubu abantu babarirwa muri za miriyoni bizera uwo Mwana we yaboherereje. Urwibutso ni ryo teraniro ryerekana mu buryo budasubirwaho ko Abahamya ba Yehova bunze ubumwe. Kuri uwo munsi, abantu bo mu bihugu byinshi kandi badahuje ibara ry’uruhu, bateranira hamwe hirya no hino ku isi. Mu turere tumwe na tumwe usanga abantu batamenyereye kubona abantu badahuje ubwoko bahurira hamwe ngo basenge, abandi bakumva ko bitanakwiriye. Icyakora Yehova na Yesu bo bishimira ko twunze ubumwe.

8. Ni ubuhe butumwa Yehova yahaye Ezekiyeli ku birebana no kunga ubumwe?

8 Twebwe abagaragu ba Yehova, ntidutangazwa n’uko twunze ubumwe. N’ubundi Yehova yari yarabihanuye. Reka dusuzume ubutumwa yahaye umuhanuzi Ezekiyeli buvuga iby’inkoni ebyiri zagombaga guhurizwa hamwe, ni ukuvuga inkoni ‘ya Yuda’ n’“iya Yozefu.” (Soma muri Ezekiyeli 37:15-17.) Ingingo y’“Ibibazo by’abasomyi” yasohotse mu Munara w’Umurinzi wo muri Nyakanga 2016, yagiraga iti: “Yehova yahaye Ezekiyeli ubutumwa bw’ibyiringiro bugaragaza ko ishyanga rya Isirayeli ryari kunga ubumwe rimaze gusubira mu Gihugu cy’Isezerano. Nanone ubwo butumwa bugaragaza ukuntu abagize ubwoko bw’Imana bari kunga ubumwe mu minsi y’imperuka.”

9. Ubumwe bwahanuwe na Ezekiyeli bugaragara bute buri mwaka, ku munsi w’Urwibutso?

9 Kuva mu mwaka wa 1919, Yehova yagiye ahuriza hamwe abasutsweho umwuka bagereranywa n’inkoni ‘ya Yuda,’ kandi abaha gahunda nziza bagenderaho. Hanyuma, yagiye abongeraho abafite ibyiringiro byo kuzaba ku isi bagereranywa n’inkoni ‘ya Yozefu,’ maze ayo matsinda yombi aba “umukumbi umwe” (Yoh 10:16; Zek 8:23). Yehova yari yarasezeranyije ko yari guhuriza hamwe izo nkoni, zikaba inkoni imwe mu kuboko kwe (Ezek 37:19). Muri iki gihe, ayo matsinda yombi akorera hamwe yunze ubumwe, ayobowe n’Umwami umwe, ari we Yesu Kristo wahawe ikuzo. Ubwo buhanuzi bumwita ‘umugaragu Dawidi’ (Ezek 37:24, 25). Buri mwaka iyo duteraniye hamwe twizihiza umunsi w’Urwibutso rw’urupfu rwa Yesu, twibonera ukuntu abasutsweho umwuka n’abagize “izindi ntama” bunze ubumwe, nk’uko Ezekiyeli yabihanuye. None se buri wese muri twe yakora iki ngo abungabunge ubwo bumwe buranga abagize ubwoko bw’Imana?

UKO BURI WESE MURI TWE YABUNGABUNGA UBUMWE

10. Twabungabunga dute ubumwe bw’abagize ubwoko bw’Imana?

10 Icya mbere twakora ngo tubungabunge ubumwe bw’abagize ubwoko bw’Imana, ni ukwihatira kwicisha bugufi. Igihe Yesu yari ku isi, yasabye abigishwa be kwicisha bugufi (Mat 23:12). Iyo twicisha bugufi, twirinda umwuka w’isi wo kwibona. Kwicisha bugufi bidufasha kugandukira abatuyobora, kandi ibyo bituma abagize itorero bunga ubumwe. Ikiruta byose, bishimisha Imana kubera ko “irwanya abishyira hejuru, ariko abicisha bugufi ikabagaragariza ubuntu bwayo butagereranywa.”—1 Pet 5:5.

11. Gutekereza ku cyo ibigereranyo bikoreshwa mu Rwibutso bisobanura, bidufasha bite kwimakaza ubumwe?

 11 Icya kabiri twakora kugira ngo twimakaze ubumwe, ni ugutekereza ku cyo ibigereranyo bikoreshwa mu Rwibutso bisobanura. Mbere y’uko uwo mugoroba wihariye ugera no kuri uwo mugoroba nyirizina, jya utekereza witonze ku cyo umugati udasembuye na divayi itukura bigereranya (1 Kor 11:23-25). Umugati ugereranya umubiri wa Yesu utagira icyaha watanzweho igitambo, naho divayi ikagereranya amaraso ye yamenwe. Icyakora gusobanukirwa icyo bigereranya ntibihagije. Wibuke ko igitambo k’inshungu cya Kristo kigaragaza urukundo rukomeye cyane Yehova yatugaragarije atanga Umwana we, n’urukundo rukomeye Yesu yatugaragarije yemera gutanga ubuzima bwe ku bwacu. Gutekereza ukuntu badukunze, byagombye gutuma turushaho kubakunda. Urukundo twe na bagenzi bacu dukunda Yehova rumeze nk’umugozi uduhuza, bigatuma turushaho kunga ubumwe.

Iyo tubabariye abandi, tuba tubungabunga ubumwe bwacu (Reba paragarafu ya 12 n’iya 13)

12. Umugani wa Yesu w’umwami n’abagaragu be, ugaragaza ute ko Yehova yifuza ko tubabarira abandi?

12 Ikintu cya gatatu cyadufasha kubungabunga ubumwe ni ukubabarira abandi. Iyo tubabarira abadukoshereje, tuba tugaragaje ko dushimira Yehova imbabazi yatugiriye binyuze ku gitambo k’inshungu cya Kristo. Reka dusuzume umugani wa Yesu uvugwa muri Matayo 18:23-34. Ibaze uti: “Ese niteguye gushyira mu bikorwa ibyo Yesu yigishije? Ese nihanganira abavandimwe na bashiki bacu kandi nkishyira mu mwanya wabo? Ese mba niteguye kubabarira abankoshereje?” Ni iby’ukuri ko hari ibyaha bikomeye kuruta ibindi, kandi hari n’ibyaha biba bikabije, ku buryo kubabarira ababikoze bigora abantu badatunganye. Icyakora uwo mugani utwigisha icyo Yehova atwitezeho. (Soma muri Matayo 18:35.) Yesu yagaragaje neza ko nitutababarira abavandimwe bacu mu gihe hari impamvu zumvikana zo kubababarira, Yehova na we atazatubabarira. Ibyo tugomba kubitekerezaho twitonze! Iyo tubabariye  abandi nk’uko Yesu yabitwigishije, bidufasha kubungabunga ubumwe bwacu.

13. Iyo twihatiye kubana amahoro n’abandi bidufasha bite kunga ubumwe?

13 Iyo tubabariye abandi, tuba tugaragaje ko dukunda amahoro. Ibuka ko intumwa Pawulo yatugiriye inama yo ‘kwihatira cyane gukomeza ubumwe bw’umwuka mu murunga w’amahoro uduhuza’ (Efe 4:3). Muri iki gihe cy’Urwibutso, by’umwihariko ku mugoroba ruzaberaho, uzatekereze witonze uko ufata abandi. Ibaze uti: “Ese abandi banziho kutabika inzika? Ese banziho ko ngerageza kubana amahoro n’abandi no kubumbatira ubumwe bwacu?” Ibyo ni ibibazo tugomba gutekerezaho twitonze muri iki gihe cy’Urwibutso.

14. Twagaragaza dute ko ‘twihanganirana mu rukundo’?

14 Ikintu cya kane cyadufasha kubumbatira ubumwe bwacu ni ukwigana Yehova Imana irangwa n’urukundo, tugakunda bagenzi bacu (1 Yoh 4:8). Ntitwagombye na rimwe kuvuga ngo: “ndabizi ko ngomba kwihanganira abavandimwe bange, ariko si ngombwa ko baba inshuti zange”! Iyo mitekerereze ihabanye n’inama Pawulo yatugiriye yo ‘kwihanganirana mu rukundo’ (Efe 4:2). Zirikana ko atavuze gusa ati: ‘Muge mwihanganirana’ ngo arekere aho. Ahubwo yongeyeho ko tugomba kwihanganirana “mu rukundo.” Aho harimo itandukaniro. Yehova yireherejeho abantu b’ingeri zose abahuriza mu matorero yacu (Yoh 6:44). Ntiyari kubireherezaho iyo aba atabona ko hari impamvu nyinshi zituma abakunda. None se niba Yehova abakunda, twahera he tuvuga ko badakwiriye kuba inshuti zacu? Twagombye kubakunda tubyishimiye nk’uko Yehova abidusaba.​—1 Yoh 4:20, 21.

URWIBUTSO RWA NYUMA RUZABA RYARI?

15. Ni iki kitwemeza ko hari igihe tuzizihiza Urwibutso ku nshuro ya nyuma?

15 Hari igihe tuzizihiza Urwibutso ku nshuro ya nyuma. Ibyo tubibwirwa n’iki? Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, yabwiye abo Bakristo basutsweho umwuka ko iyo bibuka urupfu rwa Yesu buri mwaka, baba ‘bakomeza gutangaza urupfu rw’Umwami kugeza igihe azazira’ (1 Kor 11:26). Yesu na we yavuze ibirebana no kuza kwe igihe yahanuraga iby’iminsi y’imperuka. Igihe yavugaga iby’umubabaro ukomeye wegereje, yaravuze ati: “ikimenyetso cy’Umwana w’umuntu kizaboneka mu ijuru, hanyuma amoko yose yo mu isi yikubite mu gituza aboroga; bazabona Umwana w’umuntu aje ku bicu byo mu ijuru afite ububasha n’icyubahiro cyinshi. [Yesu] azohereza abamarayika be n’ijwi ry’impanda rikomeye, bateranyirize hamwe abo yatoranyije babakuye mu birere bine, kuva ku mpera y’ijuru kugeza ku yindi” (Mat 24:29-31). Yesu ‘azateranyiriza hamwe abo yatoranyije’ igihe azafata Abakristo bose basutsweho umwuka bazaba bakiri ku isi, akabajyana mu ijuru kubaha ingororano yabo. Ibyo bizaba nyuma y’uko umubabaro ukomeye utangira, ariko mbere y’uko intambara ya Harimagedoni iba. Hanyuma abagize 144.000 bose bazafatanya na Yesu baneshe abami bo mu isi (Ibyah 17:12-14). Urwibutso tuzagira mbere y’uko Yesu ‘aza’ guteranyiriza hamwe abasutsweho umwuka, ruzaba ari rwo rwa nyuma.

16. Kuki wiyemeje kuzajya mu Rwibutso muri uyu mwaka?

16 Nimucyo twiyemeze kuzajya mu Rwibutso ruzaba ku itariki ya 31 Werurwe 2018. Nimucyo nanone tuge dusaba Yehova adufashe gukomeza kubungabunga ubumwe bwacu. (Soma muri Zaburi ya 133:1.) Zirikana ko hari igihe Urwibutso tuzajyamo ruzaba ari rwo rwa nyuma. Hagati aho, tuge dukora ibishoboka byose twishimire ubumwe bwacu, twihatira kujya mu Rwibutso ruba buri mwaka.