Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

“Turajyana namwe”

“Turajyana namwe”

“Turajyana namwe kuko twumvise ko Imana iri kumwe namwe.”​—ZEK 8:23.

INDIRIMBO: 65, 122

1, 2. (a) Yehova yavuze iki ku birebana n’igihe turimo? (b) Ni ibihe bibazo turi busuzume muri iki gice? (Reba ifoto ibimburira iki gice.)

YEHOVA yavuze mbere y’igihe ibirebana n’igihe turimo, agira ati “muri iyo minsi, abantu icumi bavuye mu mahanga y’indimi zose bazafata ikinyita cy’umwambaro w’Umuyahudi bavuge bati ‘turajyana namwe kuko twumvise ko Imana iri kumwe namwe’ ” (Zek 8:23). Kimwe n’abantu icumi b’ikigereranyo bavugwa muri uwo murongo, abafite ibyiringiro byo kuzaba ku isi ‘bafashe ikinyita cy’umwambaro w’Umuyahudi.’ Baterwa ishema no kwifatanya n’abasutsweho umwuka ari bo “Isirayeli y’Imana,” kuko bazi ko Yehova abaha imigisha.​—Gal 6:16.

2 Nk’uko umuhanuzi Zekariya yabivuze, Yesu na we yavuze ko abagize ubwoko bw’Imana bari kunga ubumwe. Yavuze ko abigishwa be bari kuba bari mu matsinda abiri, ni ukuvuga ‘umukumbi muto’ n’abagize “izindi ntama.” Ariko yanavuze ko bari kuba “umukumbi umwe” bakagira n’ “umwungeri umwe” (Luka 12:32; Yoh 10:16). Icyakora, imishyikirano iri hagati y’ayo matsinda yombi ituma twibaza ibibazo bikurikira: (1) ese ni ngombwa ko abagize izindi ntama bamenya amazina y’abasutsweho umwuka bose muri iki gihe? (2) Abasutsweho umwuka bagombye kumva ko ari bantu ki? (3) Wabyifatamo ute umuntu wo mu itorero ryanyu atangiye  kurya ku mugati akanywa no kuri divayi bikoreshwa ku Rwibutso? (4) Ese wagombye guhangayikishwa n’uko umubare w’abarya ku mugati bakanywa no kuri divayi bikoreshwa ku Rwibutso wiyongera? Reka turebe ibisubizo by’ibyo bibazo.

ESE DUKENEYE KUMENYA AMAZINA Y’ABASUTSWEHO UMWUKA BOSE MURI IKI GIHE?

3. Kuki tutamenya neza ko umuntu uyu n’uyu azaba mu bagize 144.000?

3 Ese abagize izindi ntama bakeneye kumenya amazina y’abasutsweho umwuka bose muri iki gihe? Oya. Kubera iki? Ni ukubera ko nubwo umuntu yaba yarahamagariwe kujya mu ijuru, aba yaratumiwe gusa, ntaba yaramaze kubona gihamya ya nyuma y’uko azabona ingororano ye. Ni yo mpamvu Satani yatumye habaho ‘abahanuzi b’ibinyoma kugira ngo bayobye abantu, ndetse nibibashobokera bayobye n’abatoranyijwe’ (Mat 24:24). Nta muntu ushobora kumenya niba Umukristo wasutsweho umwuka azahabwa ingororano mu ijuru, kugeza igihe Yehova azagaragariza ko abikwiriye. Yehova ni we ubyemeza, maze akamushyiraho ikimenyetso cya nyuma. Ashobora kubikora mbere y’uko apfa ari indahemuka, cyangwa akazabikora mbere y’uko ‘umubabaro ukomeye’ utangira (Ibyah 2:10; 7:3, 14). Ku bw’ibyo rero, umuntu uri ku isi muri iki gihe wagerageza kwemeza ko umuntu uyu n’uyu azaba mu bagize 144.000, yaba ari guta igihe. [1]

4. Niba tudashobora kumenya amazina y’abasutsweho umwuka bari ku isi, ‘twajyana’ na bo dute?

4 Niba abagize izindi ntama badashobora kumenya amazina y’abagize Isirayeli yo mu buryo bw’umwuka bari ku isi, ‘bajyana’ na bo bate? Zirikana icyo ubuhanuzi bwa Zekariya buvuga ku birebana n’abantu icumi b’ikigereranyo. Bugira buti “bazafata ikinyita cy’umwambaro w’Umuyahudi bavuge bati ‘turajyana namwe kuko twumvise ko Imana iri kumwe namwe.’ ” Nubwo muri uwo murongo havugwa Umuyahudi umwe, ijambo “namwe” rigaragaza ko havugwa abantu benshi. Ibyo bigaragaza ko uwo Muyahudi atari umuntu umwe, ahubwo agereranya itsinda ryose ry’abasutsweho umwuka. Ku bw’ibyo, si ngombwa kumenya izina rya buri wese mu bagize iryo tsinda kugira ngo umuntu ajyane na we. Ahubwo tugomba kumenya ko iryo tsinda ririho kandi tukarishyigikira. Nta hantu na hamwe Ibyanditswe bidutera inkunga yo gukurikira umuntu ku giti cye. Yesu ni we Muyobozi wacu.​—Mat 23:10.

ABAKRISTO BASUTSWEHO UMWUKA BAGOMBYE KUMVA KO ARI BANTU KI?

5. Ni uwuhe muburo Abakristo basutsweho umwuka bagomba gutekerezaho cyane, kandi kuki?

5 Abarya ku mugati bakanywa no kuri divayi bikoreshwa ku Rwibutso, bagombye gusuzuma bitonze umuburo uboneka mu 1 Abakorinto 11:27-29. (Hasome.) Ni iki Pawulo yashakaga kuvuga? Umukristo wasutsweho umwuka yari kuba ariye cyangwa anyweye mu buryo budakwiriye igihe yari kuba adafitanye imishyikirano myiza na Yehova (Heb 6:4-6; 10:26-29). Uwo muburo ufasha Abakristo basutsweho umwuka kwibuka ko batarahabwa ingororano yabo. Bagomba gukomeza guhatana ‘bagana ku ntego kugira ngo bahabwe igihembo cyo guhamagarwa ko mu ijuru kuva ku Mana binyuze kuri Kristo Yesu.’​—Fili 3:13-16.

6. Abakristo basutsweho umwuka bagombye kumva ko ari bantu ki?

6 Pawulo yarahumekewe maze abwira Abakristo basutsweho umwuka ati “mugende mu buryo bukwiranye no guhamagarwa kwanyu.” Ibyo babikora bate? Pawulo yakomeje agira ati ‘biyoroshya rwose kandi bitonda, bihangana, bihanganirana mu rukundo, bihatira cyane gukomeza ubumwe  bw’umwuka mu murunga w’amahoro ubahuza’ (Efe 4:1-3). Umwuka wa Yehova utuma umuntu yicisha bugufi aho kuba umwibone (Kolo 3:12). Abasutsweho umwuka bazi ko badafite byanze bikunze umwuka wera mwinshi kuruta abafite ibyiringiro byo kuzaba ku isi. Ntibumva ko bafite ubumenyi bwihariye cyangwa ko berekwa. Nta nubwo bagerageza kwemeza abandi ko babaruta mu buryo runaka. Nanone kandi, ntibashobora kugira uwo bashishikariza kurya ku mugati cyangwa kunywa kuri divayi bikoreshwa ku Rwibutso bavuga ko na we yasutsweho umwuka, ahubwo bicisha bugufi bakemera ko Yehova ari we witoranyiriza abasutsweho umwuka.

7, 8. Ni iki Abakristo basutsweho umwuka batitega, kandi kuki?

7 Nubwo guhamagarirwa kujya mu ijuru ari ibintu byiza cyane, Abakristo basutsweho umwuka ntibaba biteze ko abandi Bakristo babubaha mu buryo bwihariye. (Efe 1:18, 19; soma mu Bafilipi 2:2, 3.) Nanone bazi ko iyo Yehova atoranyije umuntu, nta wundi abimenyesha. Ku bw’ibyo, ntibatangara iyo bamwe mu Bakristo badahise bemera ko basutsweho umwuka wera. Bazi ko Bibiliya itubwira ko tudakwiriye guhita twemera umuntu utubwiye ko Imana yamuhaye inshingano yihariye (Ibyah 2:2). Kubera ko umuntu wasutsweho umwuka aba atiteze ko abandi bamufata mu buryo budasanzwe, iyo yibwira abandi ntabamenyesha ko yasutsweho umwuka. Mu by’ukuri, ashobora no kutagira uwo abibwira. Nta nubwo yirata iby’ingororano azabona mu ijuru.​—1 Kor 1:28, 29; soma mu 1 Abakorinto 4:6-8.

8 Byongeye kandi, Abakristo basutsweho umwuka ntibumva ko bagombye gukora itsinda ryabo ryihariye, ngo bajye bahura mu gihe runaka. Ntibagerageza gushakisha abandi basutsweho umwuka kugira ngo bagire ibyo bavugana kuri uko guhamagarwa kwabo cyangwa ngo bakore amatsinda yabo yo kwiga Bibiliya (Gal 1:15-17). Ibikorwa nk’ibyo bishobora gutuma itorero ricikamo ibice, bikarwanya umwuka wa Yehova wo utuma itorero rirangwa n’amahoro kandi rikunga ubumwe.​—Soma mu Baroma 16:17, 18.

WAGOMBYE KUBAFATA UTE?

9. Kuki ugomba kwitonda ku birebana n’uko ufata umuntu urya ku mugati akanywa no kuri divayi bikoreshwa ku Rwibutso? (Reba agasanduku gafite umutwe uvuga ngo “ Urukundo ‘ntirwitwara mu buryo buteye isoni.’”)

9 Wagombye gufata ute umuntu urya ku mugati akanywa no kuri divayi bikoreshwa ku Rwibutso? Yesu yabwiye abigishwa be ati ‘mwebwe mwese muri abavandimwe.’ Yakomeje agira ati “uwishyira hejuru azacishwa bugufi, kandi uwicisha bugufi azashyirwa hejuru” (Mat 23:8-12). Ubwo rero, gukabya kurata umuntu nubwo yaba ari umuvandimwe wa Kristo wasutsweho umwuka, ntibikwiriye. Iyo Bibiliya ivuga ibirebana n’abasaza b’Abakristo, idushishikariza kwigana ukwizera kwabo, ariko ntijya idutera inkunga yo kugira umuntu uwo ari we wese dufata nk’umuyobozi wacu (Heb 13:7). Ni iby’ukuri ko Ibyanditswe bivuga ko bamwe ‘babonwa ko bakwiriye guhabwa icyubahiro incuro ebyiri.’ Ariko kandi, ntibakwiriye icyo cyubahiro kubera ko basutsweho umwuka, ahubwo ni ukubera ko ‘bayobora neza, bagakorana umwete bavuga kandi bigisha ijambo ry’Imana’ (1 Tim 5:17). Ku bw’ibyo rero, twitaye ku Bakristo basutsweho umwuka cyangwa tukabubaha mu buryo budasanzwe, byababangamira. Ikibabaje kurushaho ni uko bishobora gutuma badakomeza kwicisha bugufi (Rom 12:3). Nta n’umwe muri twe wakwifuza kubera igisitaza umuvandimwe wa Kristo.​—Luka 17:2.

Wagombye gufata ute umuntu urya ku mugati akanywa no kuri divayi bikoreshwa ku Rwibutso? (Reba paragarafu ya 9-11)

10. Wagaragaza ute ko wubaha Abakristo basutsweho umwuka?

10 Twagaragaza dute ko twubaha mu buryo  bukwiriye abo Yehova yasutseho umwuka? Ntitwagombye kubabaza ibirebana no guhamagarwa kwabo. Ibyo bizaturinda kwivanga mu bitatureba (1 Tes 4:11; 2 Tes 3:11). Ntitwagombye kumva ko ababyeyi b’umuntu wasutsweho umwuka, uwo bashakanye cyangwa abandi bene wabo, na bo bazasukwaho umwuka. Amasano y’amaraso cyangwa ishyingiranwa nta ruhare bigira mu gusukwaho umwuka (1 Tes 2:12). Nanone kandi, twagombye kwirinda kubaza ibibazo bishobora kubabaza abandi. Urugero, ntitwagombye kubaza umugore w’uwasutsweho umwuka uko yumva ameze iyo atekereje igihe azaba ari muri Paradizo atari kumwe n’umugabo we. Twese dushobora kwiringira mu buryo bwuzuye ko Yehova azapfumbatura ikiganza cye ‘agahaza ibyifuzo by’ibifite ubuzima byose.’​—Zab 145:16.

11. ‘Kudashimagiza abantu’ biturinda bite akaga?

11 Abafata Abakristo basutsweho umwuka mu buryo bukwiriye baba birinda akaga. Ibyanditswe bitubwira ko “abavandimwe b’ibinyoma” bashobora gusesera mu itorero (Gal 2:4, 5; 1 Yoh 2:19). Izo ndyarya zishobora no kuvuga ko zasutsweho umwuka. Byongeye kandi, bamwe mu Bakristo basutsweho umwuka bashobora gutandukira ukwizera kwabo (Mat 25:10-12; 2 Pet 2:20, 21). Nitwirinda kugwa mu mutego wo ‘gushimagiza abantu,’ bene abo ntibazatuvana mu kuri, kandi ntituzacika intege mu gihe Umukristo uzwi cyane cyangwa umaze igihe kirekire akorera Yehova, amuhemukiye.​—Yuda 16.

ESE TWAGOMBYE GUHANGAYIKISHWA N’UMUBARE W’ABARYA KU MUGATI BAKANYWA NO KURI DIVAYI?

12, 13. Kuki tutagombye guhangayikishwa n’umubare w’abarya ku mugati bakanywa no kuri divayi?

12 Mu gihe cy’imyaka myinshi, umubare w’abaryaga ku mugati bakanywa no kuri divayi ku Rwibutso wagendaga ugabanuka. Ariko mu myaka ya vuba aha, uwo mubare wagiye wiyongera. Ese ibyo byagombye kuduhangayikisha? Oya. Reka turebe impamvu.

13 “Yehova azi abe” (2 Tim 2:19). Abavandimwe babara abariye ku mugati bakanywa no kuri divayi ntibashobora kumenya uwasutsweho umwuka by’ukuri. Mu bo babara, haba harimo n’abatekereza bibeshya ko basutsweho umwuka. Hari bamwe baryaga ku mugati bakanywa no kuri divayi bageze aho barabireka. Abandi bashobora kuba bafite ibibazo byo mu mutwe cyangwa  se ibindi bintu bituma bumva ko bazategeka hamwe na Kristo mu ijuru. Uko bigaragara rero, umubare w’abarya ku mugati bakanywa no kuri divayi si wo mu by’ukuri ugaragaza umubare w’abasutsweho umwuka bakiri ku isi.

14. Ni iki Bibiliya ivuga ku birebana n’umubare w’abasutsweho umwuka bazaba bari ku isi igihe umubabaro ukomeye uzaba utangiye?

14 Abasutsweho umwuka bazaba bari hirya no hino ku isi igihe Yesu azaba aje kubakoranyiriza kujya mu ijuru. Bibiliya ivuga ko Yesu “azohereza abamarayika be n’ijwi ry’impanda rikomeye, bateranyirize hamwe abo yatoranyije babakuye mu birere bine, kuva ku mpera y’ijuru kugeza ku yindi” (Mat 24:31). Nanone Ibyanditswe bigaragaza neza ko mu minsi y’imperuka, ku isi hazaba hasigaye abasutsweho umwuka bake (Ibyah 12:17). Ariko kandi, ntivuga umubare w’abazaba bakiri ku isi igihe umubabaro ukomeye uzaba utangiye.

15, 16. Ni iki twagombye gusobanukirwa ku birebana n’abantu 144.000 batoranyijwe na Yehova?

15 Yehova ahitamo igihe atoranyiriza abasutsweho umwuka (Rom 8:28-30). Yatangiye gutoranya abasutsweho umwuka Yesu amaze kuzuka, kandi birashoboka ko abari bagize itorero rya gikristo ryo mu kinyejana cya mbere bose bari barasutsweho umwuka. Kuva mu kinyejana cya mbere kugeza iminsi y’imperuka itangiye, abenshi mu bantu bavugaga ko bemeraga Kristo bari Abakristo b’ikinyoma; Yesu yabagereranyije n’ “urumamfu.” Nubwo byari bimeze bityo ariko, muri icyo gihe hari abantu bake bari Abakristo b’ukuri Yehova yasutseho umwuka. Bagereranywa n’ “ingano” Yesu yavuze ko zari gukurana n’urumamfu (Mat 13:24-30). Mu minsi y’imperuka, Yehova yakomeje gutoranya abazaba bagize 144.000. [2] None se aramutse ahisemo gutoranya bamwe muri bo mu gihe cya nyuma cy’iminsi y’imperuka, hari uwabigaya? (Yes 45:9; Dan 4:35; soma mu Baroma 9:11, 16.) [3] Twagombye kuba maso ntitwitware nk’abakozi bitotombeye uko shebuja yahembye abari baje ku isaha ya cumi n’imwe.​—Soma muri Matayo 20:8-​15.

16 Abantu bose bafite ibyiringiro byo kuzajya mu ijuru ntibagize ‘umugaragu wizerwa kandi w’umunyabwenge(Mat 24:45-47). Nk’uko byari bimeze mu kinyejana cya mbere, muri iki gihe Yehova na Yesu bagaburira abantu benshi binyuze kuri bake. Mu kinyejana cya mbere, Abakristo basutsweho umwuka bake gusa ni bo bakoreshejwe mu kwandika Ibyanditswe by’ikigiriki bya gikristo. Mu buryo nk’ubwo, muri iki gihe Abakristo basutsweho umwuka bake ni bo batoranyirijwe gutanga “ibyokurya” byo mu buryo bw’umwuka “mu gihe gikwiriye.”

17. Iki gice cyakwigishije iki?

17 Iki gice cyatwigishije iki? Yehova yateganyije guha abantu ingororano z’uburyo bubiri. Abagereranywa n’Umuyahudi bazahabwa ubuzima bw’iteka mu ijuru, naho abagereranywa n’abantu icumi, bahabwe ubuzima bw’iteka ku isi. Ariko kandi, baba abazaba mu ijuru cyangwa abazaba ku isi, bose basabwa kuba abizerwa. Bose bagomba gukomeza kwicisha bugufi. Bose bagomba kunga ubumwe. Abari muri ayo matsinda yombi bagomba kwimakaza amahoro mu itorero. Uko imperuka igenda yegereza, nimucyo twese twiyemeze gukorera Yehova turi umukumbi umwe uyobowe na Kristo.

^ [1] (paragarafu ya 3) Dukurikije Zaburi ya 87:5, 6, birashoboka ko mu gihe kizaza Imana izahishura amazina y’abantu bose bazaba barazuriwe gutegeka mu ijuru hamwe na Yesu.​—Rom 8:19.

^ [2] (paragarafu ya 15) Nubwo mu Byakozwe 2:33 hagaragaza ko Yesu agira uruhare mu gutoranya, Yehova ni we uba watumiye uwo muntu.

^ [3] (paragarafu ya 15) Niba wifuza ibindi bisobanuro, reba “Ibibazo by’abasomyi” mu Munara w’Umurinzi wo ku itariki ya 1 Gicurasi 2007, ku ipaji ya 30-31.