Bibiliya ishobora kugufasha kwirinda abadayimoni. Vanaho umwitozo, usome iyo nkuru muri Bibiliya kandi use nk’ureba ibirimo biba.