Icyo wakora

Jya uhitamo incuti neza. Mu gihe incuti zawe n’abanyeshuri mwigana batangiye kuganira ibintu biganisha ku bitsina, kugira icyo ubivugaho byatuma kugenzura ibitekerezo byawe birushaho kukugora. Akenshi ushobora guhunga ibyo biganiro, ariko ukirinda kubereka ko wigize umukiranutsi no kubaha urwaho rwo kuguserereza.

Ese wakwemerera virusi kwinjira muri orudinateri yawe? None se kuki wakwemerera ibitekerezo by’ubwiyandarike kwinjira mu bwenge bwawe?

Irinde imyidagaduro irimo ubwiyandarike. Imyinshi mu myidagaduro yo muri iki gihe iba igamije kubyutsa irari ry’ibitsina. Bibiliya itanga inama igira iti “nimucyo twiyezeho umwanda wose w’umubiri n’uwo mu buryo bw’umwuka, kandi dutunganishe ukwera kwacu gutinya Imana” (2 Abakorinto 7:​1). Irinde imyidagaduro iyo ari yo yose ishobora kubyutsa irari ry’ibitsina.

Icyo ugomba kwibuka: Zirikana ko kugira irari ry’ibitsina ubwabyo atari bibi. Imana yaremanye umugabo n’umugore irari ry’ibitsina kandi bagombaga guhaza iryo rari mu buryo bukwiriye ari uko bashyingiranywe. Ku bw’ibyo, niba ujya ugira irari ry’ibitsina ryinshi, ntugatekereze ko uri umuntu mubi cyangwa ko uri umunyangeso mbi.

Icyo wazirikana: Ni wowe uzihitiramo ibyo uhozaho ibitekerezo. Ubishatse ushobora kuba indakemwa mu mitekerereze no mu myifatire.