Umugambi w’Imana wari uw’uko umusore cyangwa inkumi bamaze gukura, basiga ba se na ba nyina bakajya gushinga uwabo muryango (Intangiriro 2:23, 24; Mariko 10:7, 8). Ariko se, wabwirwa n’iki ko witeguye kuva iwanyu? Zirikana ibi bibazo bitatu by’ingenzi ukwiriye gusubiza.

 Ni iki gitumye ngenda?

Reba uru rutonde rukurikira. Garagaza impamvu zitumye uva mu rugo, uhereye ku yo ubona ifite agaciro kurusha izindi.

  • Guhunga ibibazo byo mu rugo

  • Kubona uburyo bwo gukora ibyo nshaka

  • Kugira ngo incuti zanjye zirusheho kunyemera

  • Gufasha incuti ikeneye uwo kubana na yo

  • Kwitangira gukorera umurimo mu kandi gace

  • Kumenya uko nakwibeshaho

  • Gutuma ababyeyi banjye badakomeza kuntangaho amafaranga menshi

  • Ibindi

Izi mpamvu zavuzwe haruguru ntabwo ari ko zose ari mbi. Gusa ikibazo ni iki: ni iyihe mpamvu nyayo itumye ushaka kugenda? Urugero, niba ushaka kuva iwanyu kugira ngo gusa uhunge ibyo usabwa gukora mu rugo, ushobora kuzatungurwa cyane!

Umukobwa witwa Danielle, wamaze igihe gito ataba iwabo igihe yari afite imyaka 20, yakuye amasomo menshi ku byamubayeho muri icyo gihe. Yaravuze ati “twese tugira ibintu runaka tuba dusabwa kubahiriza. Iyo wibana, gahunda y’akazi cyangwa kubura amafaranga bituma hari ibintu runaka udashobora gukora.” Ntukemere ko abandi batuma ufata umwanzuro uhubutse.​—⁠Imigani 29:20.

 Ese nditeguye?

Kuva iwanyu ni kimwe no gukora urugendo rurerure mu butayu; mbere yo gutangira urwo rugendo, hari ibintu runaka wagombye kuba uzi gukora bizagufasha

Kuva iwanyu ni kimwe no gukora urugendo rurerure mu butayu. Ese wakora urwo rugendo utazi no kubamba ihema, gucana umuriro, guteka cyangwa kureba ku ikarita? Ntibyashoboka! Nyamara, abenshi mu bakiri bato bava iwabo nta bushobozi bafite bwo kwibeshaho.

Salomo wari umwami w’umunyabwenge, yaravuze ati “umunyamakenga yitondera intambwe ze” (Imigani 14:15). Kugira ngo umenye niba witeguye kwimuka, suzuma izi ngingo zikurikira:

Kumenya gukoresha neza amafaranga: Umukobwa witwa Serena, ufite imyaka 19, yaravuze ati “sinigeze nigurira ikintu na kimwe. Ntinya kuva mu rugo, kuko byansaba kumenya kwicungira amafaranga.” Ni iki cyagufasha kumenya uko wacunga amafaranga?

Hari umugani wo muri Bibiliya ugira uti “umunyabwenge atega amatwi akarushaho kumenya” (Imigani 1:5). Ushobora kubaza ababyeyi bawe amafaranga umuntu umwe ashobora gukoresha mu cyumweru, yishyura ubukode cyangwa inguzanyo yaguze inzu, ahaha, ayo atanga ku modoka cyangwa andi yakoresha mu ngendo. Hanyuma ujye ureka ababyeyi bawe bakwigishe uko uzajya ukoresha neza amafaranga yawe n’uko wakwishyura amazi n’umuriro.

Kumenya imirimo yo mu rugo: Brian, ufite imyaka 17, avuga ko icyo atinya cyane aramutse avuye iwabo, ari ukwimesera. Wabwirwa n’iki ko witeguye kuva iwanyu? Aron, ufite imyaka 20, yatanze inama agira ati “gerageza kumara nk’icyumweru ubaho nk’aho witunze. Ujye urya ibyo witekeye kandi wiguriye mu mafaranga wakoreye. Ujye wimesera kandi witerere ipasi. Ujye wikorera isuku mu cyumba cyawe. Aho ushaka kujya, ujye ugerageza kugerayo udasabye ababyeyi bawe ngo bagutware mu modoka.” Gukurikiza iyo nama bizagufasha mu buryo bubiri: (1) bizagutoza amasomo y’ingenzi; (2) bizatuma urushaho kwishimira ibyo ababyeyi bawe bagukorera.

Kumenya kubana n’abandi: Ese ubanye neza n’ababyeyi bawe n’abo muva inda imwe? Niba mutabanye neza, ushobora kuba wibwira ko ibintu bizarushaho kugenda neza nubana n’incuti yawe. Ariko zirikana ibyo Eve, ufite imyaka 18, yavuze. Yaravuze ati “hari incuti zanjye ebyiri zagiye kubana. Bari incuti magara mbere y’uko babana, ariko ntibashobokanye. Umwe yagiraga isuku, undi akaba atagira gahunda. Umwe yitaga ku mishyikirano afitanye n’Imana undi ntabyiteho cyane. Ntibashoboye kubana!”

Ubwo se ibyo byakemuka bite? Erin, ufite imyaka 18, yaravuze ati “mu gihe ukiri iwanyu, ushobora kwiga ibintu byinshi byagufasha kubana neza n’abandi. Ni bwo umenya uko wakemura ibibazo n’ibyo wakwigomwa. Natahuye ko hari abava iwabo bajyanywe gusa no guhunga ibibazo bafitanye n’ababyeyi babo. Iyo abantu nk’abo bagiranye ibibazo n’abandi, usanga bihutira kubahunga aho gushaka kubikemura.”

Gahunda yawe yo gusoma Bibiliya no gukorera Imana: Hari abava iwabo kugira ngo bace ukubiri na gahunda y’ababyeyi babo irebana no gukorera Imana. Hari ababa bashaka rwose gukomeza gahunda yabo yo kwiyigisha Bibiliya no gusenga, ariko nyuma y’igihe gito ugasanga batoye ingeso mbi. Wakora iki kugira ngo wirinde ko ‘ukwizera kwawe kumera nk’ubwato bumenetse’?​—⁠1 Timoteyo 1:19.

Ishyirireho gahunda nziza yo kwiyigisha Bibiliya no gusenga, kandi uyubahirize. Andika kuri kalendari gahunda yawe yo kwiyigisha Bibiliya no gusenga, kandi urebe niba ushobora kumara ukwezi kose uyikurikiza bitabaye ngombwa ko ababyeyi bawe babikwibutsa.

 Ngiye he?

Ese urashaka kuva iwanyu kugira ngo uhunge ibibazo? Ese ni ukugira ngo utongera kugendera ku buyobozi bw’ababyeyi bawe? Niba ari yo mpamvu ikujyanye, uba utekereza gusa ibyo usize inyuma aho gutekereza aho ugiye. Ibyo twabigereranya no gutwara imodoka ariko ukagenda urebera mu ndorerwamo bakoresha bareba inyuma. Ibyo byaba ari uguhangayikishwa n’ibyo usize inyuma ku buryo utareba ibiri imbere. Ni irihe somo wabikuramo? Ntugashishikazwe gusa no kuva iwanyu; uzabikore ari uko ufite impamvu nyayo itumye ugenda.

Uko impamvu yaba ikujyanye yaba iri kose, ugomba gufata igihe cyo kubitekerezaho neza. Hari umugani wo muri Bibiliya ugira uti “imigambi y’umunyamwete izana inyungu, ariko umuntu uhubuka ntazabura gukena” (Imigani 21:5). Ujye wumvira inama ababyeyi bawe bakugira (Imigani 23:22). Ujye ubishyira mu isengesho, kandi igihe ugiye gufata umwanzuro, uzirikane amahame yo muri Bibiliya yavuzwe.

Ikibazo nyacyo ukwiriye kwibaza si ukumenya niba ugeze igihe cyo kuva mu rugo, ahubwo ni ukumenya niba uzashobora kwibeshaho. Niba ubona ko uzashobora kwibeshaho, ubwo igihe gishobora kuba kigeze ngo uve iwanyu.