Soma ibirimo

NI IKI BIBILIYA YIGISHA?

Ni uwuhe mugambi Imana ifitiye isi? (Igice cya 3)

Iyi mfashanyigisho ishingiye ku gice cya 3 cyo mu gitabo Ni iki mu by’ukuri Bibiliya yigisha?

Imana izakoresha Ubwami bwayo isohoze umugambi ifitiye isi maze ikureho ibibazo byose biri kuri iyi si.