Soma ibirimo

NI IKI MU BY’UKURI BIBILIYA YIGISHA? (IMFASHANYIGISHO)

Icyo wakora kugira ngo umuryango wawe ugire ibyishimo (Igice cya 1)

Iyi mfashanyigisho ishingiye ku gice cya 14 cyo mu gitabo Ni iki mu by’ukuri Bibiliya yigisha?

Ni irihe banga ryo kugira ibyishimo mu muryango? Ni mu buhe buryo inama zo muri Bibiliya zafasha abagabo n’abagore?