Vanaho izi mfashanyigisho maze uzifashishe ari na ko ukoresha igitabo Ni iki mu by’ukuri Bibiliya yigisha? Suzuma ibyo wizera, usuzume icyo Bibiliya yigisha maze umenye uko wavuganira ukwizera kwawe.