Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

Ese ni ngombwa kugira idini ubarizwamo?

Ese ni ngombwa kugira idini ubarizwamo?

Icyo Bibiliya ibivugaho

Igisubizo ni yego, kubera ko Imana ishaka ko abantu bahurira hamwe kugira ngo bayisenge. Bibiliya igira iti ‘nimucyo tujye tuzirikanana kugira ngo duterane ishyaka ryo gukundana no gukora imirimo myiza, tutirengagiza guteranira hamwe.’—Abaheburayo 10:24, 25.

Yesu yagaragaje ko abigishwa be bari kugira idini babarizwamo igihe yavugaga ati “ibyo ni byo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye, nimukundana” (Yohana 13:35). Ikintu cy’ingenzi abigishwa ba Kristo bari gukora kugira ngo bagaragaze ko bakundana, ni uguteranira hamwe na bagenzi babo bahuje ukwizera. Bari kujya buri gihe bateranira hamwe mu matorero, bagasenga (1 Abakorinto 16:19). Ibyo byari gutuma baba umuryango mpuzamahanga w’abavandimwe.1 Petero 2:17.

Ese kugira idini ubarizwamo birahagije?

Nubwo Bibiliya ivuga ko abantu bagomba guteranira hamwe kugira ngo basenge Imana, ntivuga ko kugira idini ubarizwamo gusa bishimisha Imana. Kugira ngo umuntu yemerwe n’Imana, agomba kuba ari mu idini rituma agira imyifatire myiza. Urugero, Bibiliya ivuga ko ‘uburyo bwo gusenga butanduye kandi budahumanye imbere y’Imana yacu, ari na yo Data, ari ubu: ni ukwita ku mfubyi n’abapfakazi mu mibabaro yabo, no kwirinda kwanduzwa n’isi.’—Yakobo 1:27.

IBINDI WAMENYA

IBIBAZO ABANTU BAKUNZE KWIBAZA

Kuki aho Abahamya ba Yehova bateranira batahita kiliziya?

Menya aho izina “Inzu y’Ubwami y’Abahamya ba Yehova” ryakomotse, n’impamvu turikoresha.

IBIBAZO BISHINGIYE KURI BIBILIYA

Ese twagombye gusenga amashusho?

Ese Imana yemera ko tuyisenga dukoresheje amashusho n’ibishushanyo?

UMUNARA W’UMURINZI

Ese hari idini wagirira icyizere?

Niba hari idini ryigeze kuguhemukira, biragoye kugira idini ugirira icyizere. Kwiga Bibiliya byagufasha bite?