Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

NI IKI MU BY’UKURI BIBILIYA YIGISHA? (IMFASHANYIGISHO)

NI IKI BIBILIYA YIGISHA?

Ni uwuhe mugambi Imana ifitiye isi? (Igice cya 3)

Iyi mfashanyigisho ishingiye ku gice cya 3 cyo mu gitabo Ni iki mu by’ukuri Bibiliya yigisha?

Imana izakoresha Ubwami bwayo isohoze umugambi ifitiye isi maze ikureho ibibazo byose biri kuri iyi si. Capa iyi PDF maze usubize ibibazo.

Umubatizo n’imishyikirano ufitanye n’Imana (Igice cya 3)

Umukristo wiyeguriye Imana agomba gukora iki? Kuki Umukristo ukunda Imana by’ukuri yakwizera ko ashobora guhigura umuhigo yahize yiyegurira Imana?

Umubatizo n’imishyikirano ufitanye n’Imana (Igice cya 2)

Ni izihe ntambwe Umukristo agomba gutera mbere yo kwiyegurira Imana? Ni mu buhe buryo kwiyegurira Imana bituma Umukristo ahindura intego ze n’ibyifuzo bye?

Umubatizo n’imishyikirano ufitanye n’Imana (Igice cya 1)

Kuki umubatizo ari ngombwa ku Bakristo? Ni iki cyasunikira umukristo kubatizwa?