Soma ibirimo

Inkuru zo muri Bibiliya zishushanyije

Yozefu mu gihugu cya Egiputa

Soma inkuru ivuga ibirebana na Yozefu wabaye umugaragu muri Egiputa, ariko akaba atarigeze areka gusenga Yehova. Somera kuri interineti iyo nkuru yo muri Bibiliya ishushanyije cyangwa uyicape.

Soma iyo nkuru kuri interineti cyangwa kuri PDF.

Daniyeli yumviye Yehova

Daniyeli yatandukanyijwe n’ababyeyi be. Ni iki cyamufashije kumvira Imana ntatinye itegeko ry’umwami?

Yehova arababarira

Umwami Manase yubakiye Bayali ibicaniro, akora iby’ubumaji, yunamira ibigirwamana kandi yica abantu b’inzirakarengane. Icyakora Yehova yaramubabariye. Iyi nkuru itwigisha iki ku birebana no kubabarira?

Yehova yahaye ubwenge Salomo

Salomo yarushaga ubwenge abandi bami bose bo ku isi. Ni iki cyatumye Salomo agira ubwenge? Ni ayahe amakosa yaje gukora?