Irebere uko Yehova yakijije Abisirayeli igihe ingabo z’Abanyegiputa zari zibakurikiye kandi imbere yabo hari Inyanja Itukura. Soma kuri interineti iyo nkuru ishushanyije cyangwa uyisomere ku rupapuro wacapye.