Soma ibirimo

INKURU ZO MURI BIBILIYA ZISHUSHANYIJE

Nowa yizeraga Imana

Menya byinshi kuri Nowa wubatse inkuge nini cyane kugira ngo arokore umuryango we n’inyamaswa. Soma iyi nkuru ishushanyije kuri interineti cyangwa ku rupapuro wacapye.

Daniyeli yumviye Yehova

Daniyeli yatandukanyijwe n’ababyeyi be. Ni iki cyamufashije kumvira Imana ntatinye itegeko ry’umwami?

Yehova arababarira

Umwami Manase yubakiye Bayali ibicaniro, akora iby’ubumaji, yunamira ibigirwamana kandi yica abantu b’inzirakarengane. Icyakora Yehova yaramubabariye. Iyi nkuru itwigisha iki ku birebana no kubabarira?

Yehova yahaye ubwenge Salomo

Salomo yarushaga ubwenge abandi bami bose bo ku isi. Ni iki cyatumye Salomo agira ubwenge? Ni ayahe amakosa yaje gukora?