Soma ibirimo

Inkuru zo muri Bibiliya zishushanyije

Mu gihe usoma inkuru yo muri Bibiliya ishushanyije iri ku rupapuro cyangwa kuri interineti, sa n’ureba ibivugwamo. Hanyuma musuzumire hamwe mu muryango amasomo y’ingenzi mukuye muri iyo nkuru, musubiza ibibazo biboneka ku mpera ya buri nkuru.