Soma ibirimo

IMYITOZO YO KWIYIGISHA

Umwuka wera utuma twera imbuto z’umwuka

Menya imico icyenda igize imbuto z’umwuka w’Imana.

Ririmba indirimbo ivuga iby’ubutwari

Iga indirimbo ivuga ibyo gushira amanga maze uyiririmbane n’abagize umuryango wawe.

Ni nde uzatera inkunga?

Uyu mwitozo ufasha abana bafite hagati y’imyaka 8 na 12 kumenya uko batera abandi inkunga.

Abavandimwe na bashiki bacu baradukomeza

Ereka abana bawe uko bafasha incuti zabo na bo zikabafasha.