Irebere ukuntu Yehova yashubije amasengesho Gideyoni yamusenze agusha ku ngingo.