Soma ibirimo

Imyitozo ishingiye ku mashusho

Ihema ry’ibonaniro

Vanaho uyu mwitozo maze uwucape, uzuza iyi foto, maze mushakire hamwe ibisubizo mu muryango.