Muhuze agakarita kariho umuntu uvugwa mu nkuru ya Dawidi na Goliyati n’akariho ikintu. Hanyuma muvuge impamvu Dawidi yabaye intwari.