Soma ibirimo

Imyitozo ishingiye ku mashusho

Ushobora kubona imyitozo ishingiye ku mashusho mwazifashisha mu gihe mwiga Bibiliya mu muryango wanyu. Vanaho buri shusho maze uyicape, muyuzuze musigamo amabara cyangwa muhuza utudomo, maze musubize ibibazo.