Soma ibirimo

IBYO MWAKWIGA MU MURYANGO

Yehova aradukomeza

ABACAMANZA IGICE CYA 6 N’ICYA 7

Amabwiriza areba ababyeyi: Mwifashishe iyi myitozo kugira ngo mwigire hamwe Bibiliya mu muryango.

Yehova aradukomeza

IBYO MWAKWIGA MU MURYANGO

Yehova aradukomeza

ABACAMANZA IGICE CYA 6 N’ICYA 7

Amabwiriza areba ababyeyi: Mwifashishe iyi myitozo kugira ngo mwigire hamwe Bibiliya mu muryango.

Yehova aradukomeza