Soma ibirimo

IBYO MWAKWIGA MU MURYANGO

Yakobo na Esawu

INTANGIRIRO IGICE CYA 25-33

Amabwiriza areba ababyeyi: Mwifashishe iyi myitozo kugira ngo mwigire hamwe Bibiliya mu muryango.

Yakobo na Esawu

IBYO MWAKWIGA MU MURYANGO

Yakobo na Esawu

INTANGIRIRO IGICE CYA 25-33

Amabwiriza areba ababyeyi: Mwifashishe iyi myitozo kugira ngo mwigire hamwe Bibiliya mu muryango.

Yakobo na Esawu