Soma ibirimo

IBYO MWAKWIGA MU MURYANGO

Loti n’umuryango we

INTANGIRIRO 19:1-26

Amabwiriza areba ababyeyi: Mwifashishe iyi myitozo kugira ngo mwigire hamwe Bibiliya mu muryango.

Loti n’umuryango we

IBYO MWAKWIGA MU MURYANGO

Loti n’umuryango we

INTANGIRIRO 19:1-26

Amabwiriza areba ababyeyi: Mwifashishe iyi myitozo kugira ngo mwigire hamwe Bibiliya mu muryango.

Loti n’umuryango we