Soma ibirimo

Fata mu mutwe ibitabo bya Bibiliya (Igice cya 2)

Fata mu mutwe ibitabo bya Bibiliya (Igice cya 2)

Itoze gufata mu mutwe ibitabo bya Bibiliya. Reka noneho turebe ibindi bitabo bisigaye byo mu Byanditswe by’igiheburayo.

Reba nanone

BA INCUTI YA YEHOVA

Fata mu mutwe ibitabo bya Bibiliya (Igice cya 1)

Menya uko ibitabo by’Ibyanditswe by’igiheburayo bikurikirana uhereye ku Ntangiriro ukageza muri Yesaya.

BA INCUTI YA YEHOVA

Fata mu mutwe ibitabo bya Bibiliya (Igice cya 2)

Menya uko ibitabo by’Ibyanditswe by’igiheburayo bikurikirana uhereye kuri Yeremiya ukageza muri Malaki.

BA INCUTI YA YEHOVA

Fata mu mutwe ibitabo bya Bibiliya (Igice cya 3)

Menya uko ibitabo bigize Ibyanditswe by’ikigiriki bikurikirana, kuva kuri Matayo kugeza mu Byahishuwe.