Vanaho aka gafishi k’umuntu uvugwa muri Bibiliya, maze umenye Manowa, papa w’umugabo wari ufite imbaraga nyinshi kurusha abandi bantu bose babayeho. Gacape, ugakate, ugahine maze ukabike.