Igitabo cy’Abaroma kigaragaza ko Yehova atarobanura ku butoni kandi kikerekana akamaro ko kwizera Yesu Kristo.