Igihe Abisirayeli bamaze bazerera mu butayu cyari kirangiye, bagiye kwinjira mu Gihugu cy’Isezerano. Ese Abisirayeli bari bayobowe na Yosuwa bari kumvira Yehova mu buryo bwuzuye maze bakibonera isohozwa ry’amasezerano ye? Irebere ukuntu iyi nkuru ishobora gushimangira ukwizera kwawe, ukiringira ko ibivugwa mu Ijambo ry’Imana bizasohozwa muri iki gihe.