Itoze Gusoma no Kwigisha—Videwo

Itoze gusoma no kwigishiriza mu ruhame.

INGINGO YA 1

Intangiriro nziza

Wakora iki ngo abaguteze amatwi bashishikarire kumva ibyo uvuga?

INGINGO YA 2

Imvugo yo mu biganiro bisanzwe

Wakora iki kugira ngo abaguteze amatwi bumve batuje?

INGINGO YA 3

Gukoresha neza ibibazo

Wakoresha ibibazo ute kugira ngo abantu bashishikazwe n’ibyo ubabwira, bakomeze kugutega amatwi, ubafashe gutekereza kandi utsindagirize ingingo z’ingenzi?

INGINGO YA 4

Kubakira neza imirongo y’Ibyanditswe

Wakora iki ngo imirongo yo muri Bibiliya ugiye gusoma ifashe abaguteze amatwi?

INGINGO YA 5

Gusoma neza

Ni ibihe bintu bimwe na bimwe by’ingenzi byadufasha gusoma neza mu ijwi riranguruye?

INGINGO YA 6

Gusobanura neza imirongo y’Ibyanditswe

Niba wifuza gufasha abaguteze amatwi kumenya impamvu wasomye umurongo runaka, wawusoma ute kandi se wakora iki nyuma yaho?

Inyigisho z’ukuri kandi zemeza

Wakora iki ngo utagoreka inyigisho z’ukuri?

INGINGO YA 8

Ingero zigisha

Ni iki cyagufasha kwigisha nk’Umwigisha Mukuru, ukajya ukoresha ingero neza?

Ibindi wamenya

IBITABO N’UDUTABO

Itoze gusoma no kwigisha

Aka gatabo kagamije kugufasha kongera ubuhanga bwo gusoma no kuvugira mu ruhame ndetse no kwigisha.