REBA

(Abaheburayo 10:24, 25)

 1. 1. Iyi si dutuyemo yarayobye;

  Ntizi inzira z’Imana.

  Dukeneye kuyoborwa n’Imana;

  Twe nta cyo twakwigezaho.

  Duhumurizwa n’amateraniro,

  Tukarushaho kwizera.

  Adufasha guterana inkunga,

  Agatuma twihangana.

  Tuzumvira Yehova muri byose,

  Dukora ibyo ashaka.

  Ibyo twigishwa mu materaniro,

  Biradushimisha cyane.

 2. 2. Yehova azi ibyo dukeneye;

  Tujye twumva inama ze.

  Kwihatira guteranira hamwe

  Bigaragaza ubwenge.

  Twigishwa n’abagabo bashoboye,

  Tukagira ukwizera.

  Turi mu muryango w’abavandimwe

  Badushyigikira cyane.

  Uko isi nshya yegereza cyane,

  Twitabire guterana.

  Ayo materaniro atwigisha

  Ubwenge buva ku Mana.