REBA
Umwandiko
Ifoto

(1 Yohana 4:19)

 1. 1. Imana yacu ni yo yadutoje

  Gukunda abandi.

  Ibyo yakoze byose bitwereka

  Urukundo yadukunze.

  Yatanze Yesu ngo apfire bose,

  Tubabarirwe ibyaha dukora.

  Yaradukunze bitagereranywa.

  Iyo Mana iradukunda.

 2. 2. Nitugendera mu rukundo rwayo

  Rw’ukuri iteka

  Bizadufasha gukunda abandi,

  Buri gihe, muri byose.

  Dukunde Data, dukunde n’abandi

  Kuko iteka birajyanirana.

  Bizadufasha kubabarirana,

  Kuko turi abavandimwe.

 3. 3. Twunze ubumwe kuko dukundana

  Tukaba n’incuti.

  Yehova ni we udusaba twese

  Kutagira umwiryane.

  Muze murebe urukundo rwacu,

  Twigishwa na Yah n’Ijambo rye ryera.

  Abavandimwe na bo batwibutsa

  Urukundo rw’Imana yacu.